بررسی رابطه فرسودگی شغلی با توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری در پلیس

نویسندگان

استاد دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پلیسهای مأموریتی مشغول به خدمت در شهر تهران (آگاهی، پیشگیری، مواد مخدر و راهور) در سال 1392 بود. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 250 نفر انتخاب شد.
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها ‌و تحلیل، از نوع توصیفی است. در این پژوهش، از پرسش‌نامههای خصوصیات جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها، توانمندسازی کارکنان (84/0 α=) ، کیفیت زندگی کاری (90/0 α= ) و فرسودگی شغلی (83/0 α=) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی با روشهای آزمون ماتریس همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم‌چنین بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری و ابعاد مختلف توانمندسازی با ابعاد مختلف فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد؛ اما بین متغیرهای فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت با پرداخت منصفانه حقوق و بین متغیرهای رشد شخصیتی و احساس استقلال رابطه معناداری ملاحظه نشد. از سویی، ابعاد مختلف توانمندسازی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری به صورت جداگانه توانستند فرسودگی شغلی را در جهت منفی پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Relation Between Empowerment and Quality of work life with Burnout Syndrome Police

نویسندگان [English]

  • bagher hasanvand
  • abas hasanvand
چکیده [English]

The purpose of the present study is The Study Relation Between Empowerment and Quality of work life with Burnout Syndrome Police. The Population of this study has been Total Police. To choose samples Classification sampling method was used 250 were chosen and there were investigated. In this study Empowerment questionnaire, Quality of work life Questionnaire and Burnout Syndrome was used. To analysis data Matrix correlation, Enter regression were used and the result were as follow: There is negative significant relation between Empowerment and Quality of work life with Burnout Syndrome. The Components Quality of work life Prediction Burnout Syndrome and The Components Empowerment Prediction Burnout Syndrome

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Quality of Work Life
  • Burnout Syndrome