تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی

نویسندگان

چکیده

شناسایی و استقرار ابعاد مختلف عدالت سازمانی در تمام ‌رویه‌ها و فرآیندهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای مدیران سازمان امری ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع عدالت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن، این پژوهش به مطالعه تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی می‌پردازد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف، پژوهشی توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در آن از روش نمونه‌گیری تمام‌شماری و دو پرسش‌نامه استاندارد برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری نشان داد که جهت‌گیری انسانی، برابری جنسیتی، جمع‌گرایی نهادی، قاطعیت، عملکردگرایی با ادراک کارکنان از عدالت سازمانی ارتباط دارد. هم‌چنین مؤلفه‌های فاصله قدرت و جمع‌گرایی گروهی بر متغیر وابسته تأثیر منفی دارند و بین ابعاد ابهام‌گریزی و آینده‌نگری و عدالت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a