رابطه هوش هیجانی و عملکرد تربیتی افسران صف دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد تربیتی افسران صف در دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شده است که از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی-همبستگی است، جامعه آماری عبارتست از کلیه فرماندهان صف، به تعداد80 نفر که در دانشگاه علوم انتظامی در سال 1393 مشغول به خدمت می‌باشند و نمونه آماری تعداد60 نفر از فرماندهان هستند که توسط نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه استاندارد هوش هیجانی سیبر یا شیرینگ و استفاده از کتب، مقالات و سایر تحقیقات انجام شده است که روایی پرسش‌نامه فوق توسط متخصصان مورد تأیید است و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارspss در دو بخش توصیفی(استفاده از شاخص‌های گرایش به مرکز) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان داد، ابعاد پنج‌گانه متغیر هوش هیجانی شامل مهارت اجتماعی، هوشیاری اجتماعی، خودانگیزگی، مهارت خودآگاهی و مهارت خودکنترلی با عملکرد تربیتی افسران صف رابطه همبستگی مستقیم دارند و در کلیه فرضیه‌هاH1 مورد قبول است؛ اما در بین متغیرهای بیان شده، مهارت خودآگاهی با ضریب 68/0 و مهارت خودکنترلی با ضریب 42/0 بالاترین همبستگی را با عملکرد تربیتی افسران صف دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a