بررسی ارتباط مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی با رضایتمندی مراجعان به دفاتر خدماتی پلیس+10

نویسندگان

چکیده

نیروی انتظامی (پلیس) ایران در راستای جامعه‌محوری و رضایت هر چه بیشتر مردم، بخشی از خدمات خود را با حفظ ملاحظات امنیتی، با عنوان دفاتر خدماتی پلیس+10(دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) به بخش خصوصی واگذار کرده است؛ بنابراین به‌منظور مدیریت منابع و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مورد ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات دفاتر پلیس+10 در جهت رضایت‌مندی مردم، بررسی وضعیت دفاتر، از منظر جمعیت‌شناختی نیز حائز اهمیت خواهد بود.
این مقاله با دیدگاهی جمعیت‌شناختی به بررسی رضایت مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ایران (پلیس+10) پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مراجعان به دفاتر پلیس+10 شهر تهران تشکیل می‌دهند. برای تعیین تعداد دفاتر مورد نظر، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای متناسب با حجم، تعداد 45 دفتر شهر تهران و برای نمونه‌گیری آماری از این دفاتر، از روش تصادفی ساده استفاده و به تعداد 420 نفر، انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته، پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار Spss، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین جنسیّت، وضعیت تأهل، سن، سابقه کاری و وضعیت اشتغال با رضایت مراجعه‌کنندگان به دفاتر پلیس+10 به دلیل بیشتر بودن مقدار معناداری آنها از 05/0، ارتباطی وجود ندارد، ولی بین تحصیلات، با رضایت‌مندی مراجعان به دفاتر پلیس+10 ارتباط معنادارای وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the relationship between demographic characteristics of satisfaction visitors to the offices of the police service+10

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Ziaee Azimi
چکیده [English]

Iran's police in line with its community-oriented and customer satisfaction policies have privatized part of its services while considering security considerations. Therefore, this study investigates customers' satisfaction regarding electronics-service-offices from the demographic perspective. The research is of descriptive-survey kind. The statistical population of the research is all the clients of these offices. For choosing the respective offices, the multistage cluster sampling technique was used consisting of 45 offices and 420 office were chosen by random sampling technique. The needed data were collected using a researcher made questionnaire and after assuring its reliability and validity analyzed through Spss software package. The results show that there is a meaningful significant relationship between the customer's level of education and the number of their visit to these offices and their satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • 10+ police
  • Customer Satisfaction
  • quality of the services