بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران پلیس از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان کردستان)

نویسندگان

1 پرسنل ناجا

2 خانواده کارکنان ناجا

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی فرماندهان انتظامی از دیدگاه کارکنان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق پیمایشی و از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ناجا در فرماندهی انتظامی استان کردستان تشکیل داده است. برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای استفاده شده که نمونه آماری 136 نفر انتخاب شدند.
در این پژوهش فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و اثربخشی فرماندهان و مدیران انتظامی متغیر وابسته است که برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان کردستان بوده است. برای تعیین نرمال و عدم نرمال از آزمون KS استفاده شد، هم‌چنین برای به‌دست آوردن ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون در جامعه استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که با 99 درصد اطمینان بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی فرماندهان انتظامی در استان کردستان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between culture and effectiveness of police executives from employee Case Study police chief of Kurdistan

نویسندگان [English]

  • zakaria zare 1
  • abas masoudi 1
چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the relationship between organizational culture and effectiveness of the police chief of Kurdistan from employee. The independent variable of organizational culture and effectiveness of the dependent variable is the Kurdish police chief. Organizational culture dimensions include innovation, attention to detail, according to the results, according to the members, according to team work, ambition, sustain or maintain the status quo is. And also include the effectiveness of: Evaluation skills, leadership staff, assist staff, productive relationships with employees, dealing appropriately with staff and expertise in the management of unit To collect data from the questionnaires were. This type of survey research method and descriptive study was conducted. he research has 200 employees, police chief of Kurdistan 136 of them had completed the questionnaire responses of organizational culture and leadership effectiveness. Also, in order to obtain their data from Pearson correlation coefficients among variables with normal distribution assumption is

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: culture
  • effectiveness
  • police administrators
  • staff
  • police chief of Kurdistan