تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان پلیس (مورد مطالعه: کارکنان پلیس تهران بزرگ)

نویسندگان

چکیده

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی‌های حاصل از آن سبب شد تا همگان تلاش کنند با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری این فناوری و ابزارهای مبتنی بر آن، در بخش‌های مختلف از الگوهای سنتی رایج فاصله بگیرند و الگوهای جدیدی متناسب با الزامات عصر اطلاعات و ارتباطات را جایگزین آن کنند. در این میان پلیس از جمله سازمان‌هایی است که به‌واسطه ارتباط گسترده در حوزه‌های گوناگون با مردم و سازمان‌ها و نیز ضرورت وجود خدمات آن در هر زمان و مکان به جامعه دارای نقشی کلیدی و اساسی در گسترش و ارتقاء جامعه اطلاعاتی است. پژوهش مذکور سال 1394 انجام شده است. گروه مورد مطالعه، کارکنان پلیس شهر تهران بوده است. نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی، پیمایشی می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق روش کتابخانه‌ای و میدانی به‌دست آمده و تعداد 384 نفر از کارکنان پلیس تهران بزرگ به سؤالات پاسخ داده‌اند. اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌ای که پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ معادل 95 درصد و روایی آن توسط اعتبار محتوی تأیید شده، جمع‌آوری شده است. یافته‌‌های تحقیق بیانگر این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد کارکنان پلیس و توان تصمیم‌گیری و افزایش خودکنترلی و افزایش توانمندی کارکنان پلیس تهران بزرگ تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1