مدل نظری انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 کارمند شرکت پالایش نفت اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش آن تمام مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با تحصیلات دیپلم و بالاتر (2454 نفر) بود. به‌منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران استفاده، و تعداد 368 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای شناسایی انگیزاننده‌ها ابتدا عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی، سپس نظریات انگیزشی و مطالعات پژوهشگران در مورد انگیزاننده‌ها بررسی شد و عوامل اولیه انگیزاننده‌ها استخراج گردید. در آخر با بحث و تبادل‌نظر با اساتید، استفاده از نظرات دانشمندان و تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه، انگیزاننده‌های تأثیرگذار بر روند پیاده‌سازی مدیریت دانش شناسایی شد. به‌منظور پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 94/0 به‌دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد تمام انگیزاننده‌های درونی و بیرونی شناسایی‌شده، بر پیاده‌سازی مدیریت دانش تأثیر دارند و میزان تأثیر این انگیزاننده‌ها بیش ‌ازحد متوسط است. نتایج نشان داد که انگیزاننده‌های درونی «میل به کسب پیشرفت و برتری، هدفمند بودن، علاقه‌مندی به شغل، میل به کارگروهی، اعتمادبه‌نفس، احساس وظیفه‌شناسی، نیاز به امنیت و اعتماد و صداقت بین کارکنان» و انگیزاننده‌های بیرونی «مشوق‌های سازمانی، رعایت عدالت در سازمان، تفویض اختیار، روابط با مدیران، روابط با همکاران، تجهیزات و فناوری اطلاعات، نحوه ارزشیابی کارکنان و خط‌مشی و سیاست‌های سازمان»، انگیزاننده‌های درونی و بیرونی تأثیرگذار بر روند پیاده‌سازی مدیریت دانش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical model for effective motivation of the organizational knowledge management implementation (case study: Isfahan Oil Refining Company)

نویسندگان [English]

  • sepideh dadkhah
  • Asefeh Asemi 1
  • Mohammadreza Abedi 1
  • Fereshteh Mashhadi 2
چکیده [English]

The present study aims is identification of effective intrinsic and extrinsic motivation of organizational knowledge management implementation process in Isfahan Oil Refining Company. It was used a survey-descriptive method in this research and the population under investigating includes all managers and employees of Isfahan Oil Refining Company with a diploma education and higher (2454 people). To determine the sample size, it was used the formula of sampling i.e. Cohen and were selected 368 people as research sample. For identify motivation at first, the effective factors of organizational knowledge management implementation were studied. The next step motivational theories and the researchers studies were scrutiny, then analyzed the motivation data and the basic factors were extracted. After a discussion with subject specialists and researchers, using the views and opinions of theories and studies and performed analysis questionnaires, the factors affecting knowledge management implementation process were identified. In order to determine the reliability it was used Cronbach’s alpha coefficient (0.94). The results showed that all factors intrinsic and extrinsic motivations identified, the implementation of knowledge management influence and impact more than average. The findings of the study indicated that the intrinsic motivation “the desire to make progress, being targeted, interest in work, the desire to team work, self-confidence, sense of duty, the need for security, and trust and loyalty among employees” and extrinsic motivation “incentives institutional, organizational justice, delegation of authority, relationships with managers, relationships with colleagues, equipment and information technology, evaluation of staff, and organizational policies” are affecting KM implementation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Intrinsic Motivation
  • Extrinsic Motivation
  • Knowledge Management Implementation
  • Isfahan Oil Refining Company