بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی اجرای طرح مکنا درکلانتری‌های فاتب سال93

نویسنده

چکیده

درسال‌های اخیر، در سازمان‌های عمومی و دولتی توجه زیادی به نیازهای مشتریان در رابطه با سطوح کیفیت خدمات شده است. سطوح بالای ارائه خدمت به مشتریان به‌عنوان ابزاری در جهت نیل به مزیت‌های رقابتی و جلب مشارکت آنها استفاده می‌شود. سازمان‌های بخش عمومی دریافته‌اند که ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان از مقوله‌های راهبردی بقای سازمان‌ها در آینده است. با توجه به این‌که ناجا از یک طرف در پی جلب اعتماد و مشارکت مردم در اداره امور پلیسی است و از طرف دیگر بالا بردن روحیه و رضایت‌مندی کارکنان داخل سازمان را در برنامه دارد، لازمه‌اش مدیریت کیفیت خدمات و فرهنگ‌سازی مناسب می‌باشد. تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح مکنا و بررسی میزان تأثیر هر کدام از عوامل، بر اثربخشی طرح مکنا درکلانتری‌های فاتب از اهداف این تحقیق می‌باشد.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی–پیمایشی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته می‌باشد که در بین 90 نفر از خبرگان کلانتری‌های منتخب فاتب توزیع شده است. هم‌چنین برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک‌نمونه استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی عوامل بر اثربخشی طرح مکنا در کلانتری‌های فاتب تأثیرگذاراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of effective factors on MAKNA plan efficiency in Fateb police stations

چکیده [English]

In the recent years, public and governmental organizations have paid high attention to customers needs related to quality levels of served services. High quality services served to customers are used as tools for attracting their cooperation and acquiring competitive benefits. Public organizations have understood that serving high quality services to the customers is one of strategic and navigating factors for their survival. According to NAJA plan for attracting trust and cooperation of people in police activities and on the other hand increasing morality and satisfaction of the organization employees, it requires service quality management and proper culture. For this reason, recognition of effective factors on services quality and the distance between current and desired status are essential parts of quality management procedure in Fateb police stations. In the current study, it is attempted to extract MAKNA plan effective factors by investigating national and international library resources, Iranian and worldwide informational websites, local research and by distributing questionnaire among 90 experts in selected police stations of Fateb. Also, it presents solutions and required proposes to increase efficiency of the factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MAKNA plan
  • satisfaction
  • efficiency
  • Service Quality
  • Police Station