بررسی نقش رفتار دیندارانه بر میزان بروز رفتار شاد در افراد

نویسندگان

استاد گروه مدیریت صنعتی

چکیده

تحقیق پیش رو در پی روشن کردن این موضوع است که آیا به واقع دین، غم و افسردگی را در مقابل شادی به پیروان خود القا می کند و یا برعکس آن اتفاق می افتد و اینکه در واقع جهت رابطه ای بین دینی بودن و شاد بودن افراد وجود دارد یا خیر. این تحقیق از نوع توسعه ای بوده وجامعه آماری برای پاسخ به سوالات مطرح شده در تحقیق، دانشجویان دانشگاهها بوده اند. برای این منظور و جهت دستیابی قطعی به این تعداد نمونه، به میزان 250 پرسش نامه برای اخذ نتایج به دانشجویان سپرده شد که از این میزان 241 مورد، قابل استفاده بود. جهت تایید روایی این تحقیق مفاهیم ساخته شده از ادبیات نظری برای روایی محتوا استفاده شده است و در ادامه جهت تکمیل و تقویت روایی مفاهیم یا متغیرهای پنهان موضوع تحقیق مورد تایید روایی عاملی با نرم افزار لیزرل (LISREL) قرار گرفته که از این نظر پاسخ های دانشجویان نیز نشان از تایید عاملی مفاهیم ساخته شده تحقیق داشت. همچنین جهت سنجش پایایی تحقیق نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که عدد همبستگی مربوطه نشان از پایایی مناسب ابزار پرسش نامه در سنجش متغیرهای آشکار تحقیق داشته است. در این تحقیق مشخص شد که ادبیات دینی شیعه و ادبیات رفتارشناسی غربی از نظر مفهوم شادی با یکدیگر تفاوتهایی دارند. همچنین در این تحقیق مشخص شد که دینداری ارتباط مثبت و یا منفی ای با رعایت حدود رفتار شادمانه افراد ندارد و افراد در این زمینه مستقل از درجه دینداری شان عمل می کنند. همچنین وجود رابطه ی مثبت و البته نسبتا قوی بین دینداری حقیقی و رفتار شادمانه تایید شد و بنابراین افرادی که از منظر امام اول شیعیان دیندارتر هستند دارای رفتار شادمانه بیشتری نسبت به سایرین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of pious behavior on the behavior of people happy

نویسندگان [English]

  • jamshed salhi sadagheiani
  • yaser sobhani fard
  • vahed farahmand
چکیده [English]

This article seeks to clarify whether, in fact, religion, sadness and joy in front of his followers induced depression, or vice versa, and that it happens and happiness in the relationship between the religion of the there. This study is an extension of the statistical community to respond to questions on the survey were university students. For this purpose and in order to achieve the final sample, 250 students were given a questionnaire to obtain the results of which 241 cases were usable. To confirm the validity of the research concepts of literature has been used for content validity and reliability continue to complement and reinforce concepts or hidden variables confirmed the validity of the research subject with LISREL (LISREL) taken in this regard responses Students also study confirmed what had made concepts. The Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the research also shows that the correlation number of variables in the questionnaire revealed good reliability has been investigated. In this study it was found that the Shiite religious literature and the west of the joy with the literature of behavior differ. The study also found that religiosity has a positive or negative relationship with respect happy about the behavior of individuals and people in the field of their religiosity, independent of the act. There is also a positive relationship between religiosity and relatively strong real and joyful behavior was confirmed and, therefore, the first Shiite Imam pious people who are more than happy with the behavior of others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cheerful behavior
  • Religion
  • Shia
  • psychology