بررسی اثرات عدالت سازمانی و جو اخلاقی بر روی استرس شغلی ادراک شده‌ مورد مطالعه: فرودگاه نظامی

نویسنده

چکیده

انسان، محور و وسیله اصلی توسعه همه‌جانبه است و نیروی انسانی مؤثر، عامل اصلی تداوم، موفقیت و تحقق اهداف سازمان است. در همین راستا به نظر می‌رسد، عدالت سازمانی و جو اخلاقی از عوامل مهم و تأثیرگذار در کاهش میزان استرس در محیط کار، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمانی ‌باشند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و جو اخلاقی بر استرس شغلی ناشی از محیط کار است. جامعه آماری پژوهش تعداد 100 نفر از کارکنان بخش تعمیر و نگهداری یکی از فرودگاه‌های نظامی بودند که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 80 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در بخش جو سازمانی از پرسش‌نامه‌ای سکوویپکر و همکاران(2001)، استرس ناشی از محیط کار از پرسش‌نامه کلر(1984) و عدالت سازمانی از پرسش‌نامه نیهوف و مور من(1993) با اندکی تلخیص در سؤالات استفاده‌ شده است. از سوی دیگر، برای مناسب بودن پرسش‌نامه‌های مذکور در بخش تعمیر و نگهداری، تحلیل عاملی انجام‌ شده است. روایی و پایایی تحقیق از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری منحصراً نرم‌افزار اسمارت پی. آل. اس مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های رگرسیون و هم‌بستگی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استرس ناشی از محیط کار با عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و جو اخلاقی رابطه‌ای معکوس وجود دارد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، استرس ناشی از محیط کار و موضوعات مرتبط با عدالت سازمانی و جو اخلاقی سازمان می‌توانند به‌عنوان عامل اصلی افت بهره‌وری و عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گیرند؛ ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود تلاش بیشتر به‌منظور کنترل عوامل روانی و سلامت محیط کار در جلوگیری از افت عملکرد صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The surveying of Organizational Justice and Ethical Climate on Workplace Related Stress

نویسنده [English]

  • Ahmad ALI
چکیده [English]

Human is the bases and the main tools of multi development and effective human force is the main factor on continuity, successful and realizations of organizational purposes. Therefore, organizational Justices and Ethical Climate are important factors in reducing stress workplace and increasing productivities and organizational performance enhancement. The aim of this research is investigation of relationship between organizational Justices and Ethical Climate with stress related workplace. Research statistical population was of 85 persons of Air Traffic Controller and having been selected based on Morkan tables and simple random method, and then 70 persons have been selected. Data’s were collected via questionnaires. Organizational ethical climate was measured by a scale which was adopted from Schwepker et al., (2001). Work related stress scale was adopted from Keller (1984) and organizational justice scale was adopted from Niehoff and Moorman (1993). Validity and reliability tests have been down and confirmed by SEM (exclusively by Smart PLS). SPSS19 software follows with correlation and simple regression have been use for data analyzing. The result shows that stress related workplace and Distributive and Procedural Justices follow with Ethical Climate have negatives relationships with stress related workplace. With regard of finding, workplace stress, Ethical Climate and organizational Justices issues are important factors in productivity reduction and organizational performance. Therefore, trying for the purpose of monitoring psychological and health of workplace factors is necessary for preventing of failing of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Distributive Justice
  • Procedural Justice
  • Ethical Climate
  • Work Related Stress