ارزیابی عملکرد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا با بهره گیری از مدل اندازه گیری کسب و کار کانجی

نویسنده

چکیده

هر سازمانی صرف‌نظر از نوع فعالیت، اندازه، ساختار و بلوغ و میزان کامیابی در تأمین اهداف سازمانی خود، نیاز دارد تا میزان موفقیت خود را در رسیدن به آرمان‌ها و راهبردهای کسب و کار خود مورد سنجش و ارزیابی مجدد قرار دهد؛ چراکه بهبود مستمر، دریچه ارزشمندی به‌سوی تعالی و موفقیت سازمان‌ها در آینده خواهد بود. این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال که " بهره‌گیری از مدل کسب و کار کانجی تا چه میزان بر ارزیابی عملکرد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تأثیرگذار خواهد بود؟" تدوین گردیده است.
روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشآموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آماد دانشگاه علوم انتظامی امین در سال 1393 و روش نمونه‌گیری به‌صورت تمام شماری شامل 37 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه می‌باشد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل، از آمار استنباطیT تک نمونه‌ای استفاده شده است.
نتایج به‌دست آمده بیانگر تأثیرات مثبت بهره‌گیری مدل کسب و کارکانجی در سطح معاونت آماد و پشتیبانی ناجا دارد که این تأثیرات در برخی از شاخصه‌های عملکرد معاونت نظیر "رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی کارکنان و اثربخشی مأموریت‌ها" با توجه به سطح معنی‌دار به‌دست آمده از تجزیه‌تحلیل فرضیه‌ها به‌سرعت مشهود، و در مورد کاهش هزینه‌ها، در دراز مدت نمایان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deputy Police prepare and support the performance evaluation model for measuring Business enjoying Kanji

چکیده [English]

Deputy Police prepare and support the performance evaluation model for measuring Business enjoying Kanji
Every organization, regardless of type, size, structure and maturity, and their success in meeting organizational goals, needs
To achieve the goals and strategies of their Mvfqyt business assessment and reassess the
Because of continuous improvement, excellence and success valve valuable to organizations in the future.
This study aimed to evaluate the performance of logistics and support Deputy Police and seeks to answer the question
Taking advantage of the business model kanji how to prepare and support the performance evaluation of Deputy Police would affect?
NICU, research descriptive of the type of application. The population studied, graduates and postgraduate students
University police logistics management and the sample size was 93 th in the summer period, 37 people. The questionnaire consisted of 20 questions on
Assumptions and major and minor components of the formulation and implementation and reliability of software spss18, 0.88 is
For the analysis of one sample T inferential statistics were used, the results indicate a positive impact on the use of business model Karkanjy
Deputy Police prepare and support that the effects of some of the indicators of the vice (such as customer satisfaction, employee satisfaction and effectiveness of the mission)
Given the significant assumptions derived from the analysis immediately evident, and the (cost) will be visible in the long term
Given that the questionnaire is recommended key role in measuring performance of other techniques such as self-assessment workshop, matrix diagrams, and process simulation Performa Award that can be used to help ensure reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • performance
  • business model Kanji