بررسی اثر رهبری مبادله‌ای بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: سازمان‌‌ هلال احمر استان یزد)

نویسندگان

یزد

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر سبک رهبری مبادله‌ای بر ابعاد مدیریت استعداد و شناسایی وضعیت مدیریت استعداد در سازمان هلال احمر استان یزد می‌ پردازد. جامعه آماری این پژوهش را امدادگران جمعیت هلال احمر استان یزد، تشکیل می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران 246 نفر بهصورت تصادفی انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفتند. بهمنظور تبیین رابطه‌ میان متغیر‌های تحقیق، از دو پرسش‌نامه چند عاملی رهبری (MLQ) باس و آلیو (1995) و مدیریت استعداد استفاده شده که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ بهترتیب با مقادیر 802/0 و 882/0 و روایی آن از طریق روایی محتوایی بررسی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری و آزمون تی-استیودنت انجام شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، سبک رهبری مبادله‌ای بر تمامی ابعاد مدیریت استعداد تأثیر مثبت و معنادار داشته و از میان ابعاد مدیریت استعداد تنها بعد جذب استعداد در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ بر این اساس، مدیران سازمان بایستی با حرکت به سوی سبک‌ رهبری مبادله‌ای به بهبود دیگر ابعاد مدیریت استعداد اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of transactional leadership on talent management (case study: Yazd Red Crescent Organization)Survey the effect of transactional leadership on talent management (case study: Yazd Red Crescent Organization)

نویسنده [English]

  • reza ebrahimzadeh pezeshki
چکیده [English]

Red Crescent Organization is as one of the most important Nongovernmental Organizations (NGO) has noticeable roles in the field of crisis management. Effectiveness of this organization is depends on the role played by relief workers as human capital. In this regard, talent management is a complete program of processes to identify, deployment and management in order to run a successful business strategy. This concept has three main processes, attracting talent, align and retain the talent and talent development. The main objective of this study is to evaluate the impact of transactional leadership style on the dimensions of talent management and to identify talent management situation in the Yazd Red Crescent Organization. The statistical population of this study is Rescuers of Yazd Red Crescent Society that according to the Cochran formula, 246 were randomly selected and surveyed. In order to explain the relationship between variables used Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Bass and Olive (1995) and talent management questionnaire that reliability through Cronbach's alpha respectively 0.802 and 0.882 values and validity through content validity is checked. Analysis of data was performed by structural equation modeling software with SMART-PLS and t-test in SPSS 18. The findings show transactional leadership style on all dimensions of talent management have a significantly and positive effect and among dimensions of the talent management only attracting talent is in good condition. According to this, managers have to use transactional leadership that develops the others dimensions of the talent management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transactional Leadership
  • talent management
  • Rescuers
  • Red Crescent Organization