بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با سبک های مدیریت تضاد کارکنان

نویسنده

چکیده

امروزه نیروی‌ انسانی‌ به‌ عنوان‌ اصلی ترین‌ دارایی‌ سازمان ها و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتی‌ آن مطرح‌ است‌ وجود همکاری‌ و همدلی‌ بین‌ این‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترین‌ عوامل‌ اساسی‌ برای‌ موفقیت‌ درهمه‌ سازمان ها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوماً برای سازمان غیر ضروری نیست؛ تعارض می تواند خلاقیت را بیشتر و نوآوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود
این پژوهش به بررسی مؤلفه های تعهد سازمانی با سبک‌های مدیریت تضاد کارکنان پرداخته است ، نوع تحقیق و هدف آن کاربردی ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی (زمینه یابی) است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. سنجش روایی پرسشنامه از طریق بررسی محتوایی توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که بعد از اصلاح پرسشنامه 859/0 درصد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان یا مدیران شرکت ارتباطات و زیرساخت می باشد که از روش تصادفی طبقه‌ای برای نمونه گیری استفاده شده است. همچنین پرسشنامه بین مجموع مدیران ستادی و معاونت‌های مجموعه ارتباطات و زیرساخت توزیع شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر)و متغییر وابسته (سبک‌های مدیریت تضاد کارکنان: سبک‌ رقابتی، سبک اجتنابی، سبک مشارکتی، سبک‌ مصالحه ای، سبک انعطاف پذیری ) نشان داد که
تعهد سازمانی درسبک‌های مدیریت تضاد کارکنان بیشترین تأثیر را با سبک مشارکتی دارد و همچنین کمترین تأثیر را با سبک‌ رقابتی دارد و
تعهد سازمانی با سبک های اجتنابی و سبک انعطاف پذیری هیچ رابطه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational commitment and employee conflict management styles

نویسنده [English]

 • Niloufar Mirsepasi
چکیده [English]

Today , the main asset of human resources in organizations And the advantage is that there is cooperation and Unanimity among the valuable resources Among the most important factors for the success of all organizations. Conflict in organizations is inevitable and necessary for the organization is not necessary; Conflict can increase creativity and promote innovation and change, and Or may cause a waste of energy and resources is analyzed This study examines the components of organizational commitment and conflict management style has paid employees. The type of research used descriptive research methods, survey methods (survey) and objective functional. The questionnaire Assessed by examining the content validity of the questionnaire has been approved by the faculty. Cronbach's alpha coefficient was calculated for the reliability of the questionnaire, the questionnaire was modified after 0/859 percent. The population of this study and the communication infrastructure is a stratified random sampling method is used. Between general managers and deputy staff questionnaire and communication infrastructure set is distributed. A statistical method to analyze data from the Pearson correlation coefficient was used.
Research findings in the study of the relationship between the independent variable (organizational commitment, affective commitment, normative commitment, continuous commitment) and the dependent variable (employee conflict management styles: competing style, style, avoidant, collaborative style, style compromise, flexibility of style ) showed that conflict management style and organizational commitment of employees is the most effective
and least effective collaborative style and is competing with style. Organizational commitment and flexibility of style and avoidance style does not have any relationship

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational commitment
 • Affective Commitment
 • Normative Commitment
 • continuous commitment
 • conflict management style
 • employees
 • style and competitive style
 • avoidant
 • collaborative style
 • compromise style
 • style flexibility