بررسی وضعیت مشتری‌مداری دفاتر پلیس +10 استان مازندران بر اساس مدل سرو کوال

نویسندگان

چکیده

مدیریت ارتباط با مشتری، تمام مؤلفه‌هایی است که در درون یک سازمان با مشتری، به شیوه‌ای هوشمند در ارتباطند. امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها در دوران اقتصاد مشتریمدار فعالیت می‌کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعی بازار است و این رویکرد نتیجه ظرفیت مازاد تولید است؛ بنابراین شرکت‌ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر تولید محصول به سمت تمرکز بر مالکیت مشتریان حرکت کنند. آنها باید مشتریان را بهعنوان یک دارایی مالی در نظر بگیرند که مانند هر دارایی دیگری به مدیریت و رساندن آن به بالاترین میزان بازدهی نیاز دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین وضعیت مشتری‌مداری دفاتر پلیس +10 استان مازندران بر اساس مدل سروکوال می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، تحقیقات کاربردی، از نظر روش تحقیق، توصیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 2200 نفر از مشتریان دفاتر پلیس +10 استان مازندران(تعداد 31دفتر) می‌باشند که از طریق جدول کرجسی و مورگان (3000) تعداد341 نفر بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند. به منظور جمعآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد کیفیت خدمات «مدل سروکوال» که دارای 23 سؤال می‌باشد، استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که متغیر‌های ملموس بودن خدمات و همدلی کارکنان، بیشترین بعد تأثیرگذار و متغیر‌های اطمینان‌بخشی و تضمین خدمات و پاسخ‌گویی کارکنان، کمترین بعد تأثیرگذار بر وضعیت مشتری‌مداری دفاتر پلیس +10 استان مازندران بر اساس مدل سروکوال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customer review the status of the province police offices +10

نویسندگان [English]

  • iman ghasemi hamedani
  • , Zahra Atf
چکیده [English]

Customer relationship management is that all components in a smart way connected with the customer. Today companies and organizations in the period of Jupiter orbit economy activity in this age of Jupiter real governor is market and this approach capacity surplus production is the result. Therefore companies must learn how to focus on the production side the concentration property move customers. They should customers as a financial assets the assets as any other management and need to bring it to the highest level of efficiency is to. The main aim present research status Jupiter orbit police offices 10 Mazandaran province based on model. This research is part of the research is considered to be applicable and the SERVQUAL method of investigation as well as a descriptive research, statistical research society number of 2200 persons of the clients 10 Mazandaran Province Police Offices (number of office 31) through the table KREJCIE and Morgan (3000) by a number of 341 accident as an example. In order to collect data of standard service quality questionnaire " SERVQUAL model" 23 ask questions use. For analysis of the method of description and Davidic descent has been used. The results show that the variable of tangible services and sympathy the most employees then obviously effect variable and of confidence and guarantee part of services and accountability of employees on the condition of the least after Effective Jupiter orbit police offices 10 Mazandaran province based on SERVQUAL model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tangibility of services
  • Quality of service
  • empathy staff
  • service assurance
  • Assurance
  • responsiveness of employees
  • Customers
  • police offices +10 province