برر سی رابطه بین اخلاق کار و عملکرد شغلی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان

نویسندگان

چکیده

اخلاق خوب یکی از ویژگیهای مثبت انسان است که نهتنها بر زندگی شخصی، بلکه بر تمام ابعاد زندگی او اثرگذار می‌باشد. یکی از ابعاد اخلاق کاربردی، اخلاق کار می‌باشد که رعایت آن، عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش رابطه بین اخلاق کار و عملکرد شغلی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر بررسی می‌شود.
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی است. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود و روش طبقه‌ای و تصادفی ساده، تعداد 200 نفر نمونه از جامعه آماری (435 نفره)انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش‌نامه اخلاق کار گریگور با پایایی 92% و پرسش‌نامه عملکرد شغلی پاترسون با پایایی 88% استفاده شده است؛ از نظر روایی نیز مورد تأیید خبرگان و اساتید دانشگاه قرار گرفته است. داده‌ها به کمک نرمافزار spss و با استفاده از آزمون‌های کولموگروف اسمیرونوف و آزمون ناپارامتری اسپیرمن و یومان ویتنی، تجزیه و تحلیل شدهاند.
یافته‌های بهدست آمده از آزمون فرضیههای تحقیق نشان می‌دهد که بین علاقه به کار، پشتکار و مشارکت در کار کارکنان با عملکرد شغلیشان رابطه وجود دارد. همچنین بین میانگین عملکرد شغلی کارکنان رسته بهداشتی‌درمانی و غیر بهداشتی‌درمانی تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما رابطه بین روابط انسانی در کار و عملکرد شغلی کارکنان مورد تأیید قرار نگرفت، همچنین مشخص شد بین میانگین علاقه به کار، پشتکار، روابط انسانی و مشارکت در کار کارکنان رسته بهداشتی‌درمانی و غیر بهداشتی‌درمانی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بنابراین نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مدیران برای افزایش عملکرد سازمان، می‌بایستی فضای فرهنگی سازمان را به سمت رعایت اخلاقیات در کار پیش ببرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between ethics and job performance of employees in the Health Center in city of Abhar

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Kameli
  • Mohammad Reza Zabet
  • Kobra Mohebi
چکیده [English]

g moral is one of the virtues of a man that is not only affected on the individual, but also on every aspect of life. Work ethics is one of the aspects of applied ethics, that follow it affects the performance of the organization. In this study, the relationship between ethics and job performance of employees in the Health Center of Abhar is checked. The research for the purpose of aim is applied and is descriptive and corelational in method of research. Using the formula of finite population sampling and stratified random, 200 sample of the population (435 individuals) were selected. In this study, a questionnaire with a reliability of 92% of St. Gregory the work ethic and job performance questionnaire with a reliability of 88% Paterson was used. The validity of study also was confirmed by experts and the university professors of were. Data have been analysis by SPSS software using Kolmogorov-Smirnov and Whitney Yvman and Spearman nonparametric tests. Findings from the hypotheses testing in study suggest: there is a relation between interest in the work, perseverance and participation in the work of the employees and their job performance; also there is significant different between the employee's category of health and non-health job performance. But the relationship between human relations at work and job performance was not confirmed and was also found between the interest in the work, perseverance, human relations and cooperation in the Category health and non-health personnel, there is no significant difference. The results show to increase organizational performance managers should direct cultural space of organization to adhere ethics in work

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work ethic
  • Job Performance
  • community spirit
  • Participation