رابطه بین تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی با سبک رهبری (مورد مطالعه مدیران و کارکنان نیروی انتظامی شهر آمل)

نویسنده

چکیده

هدف این مطالعه،‌ بررسی رابطه تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی با سبک رهبری مدیران و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان آمل می‌باشد که روی 160 نفر از مدیران و کارکنان نیروی انتظامی به روش نمونهگیری تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه چند عاملی رهبری، پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی فی و دنیسون و پرسش‌نامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و می‌یر است. روایی(اعتبار) پرسش‌نامهها بهدلیل استاندارد بودن، مورد تأیید است. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که نتایج آن نشان میدهد، میزان پایایی پرسش‌نامه سبک رهبری 91/0، تعهد سازمانی 81/0 و پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی95/0 محاسبه گردید که سطح مطلوبی دارد. برای رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و برای پیشبینی بین متغیرها از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفههای تعهد سازمانی با سبک رهبری رابطه مثبت وجود دارد و بین مؤلفه فرهنگ سازمانی با سبک رهبری رابطه معنی‌داری وجود دارد، همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که تعهد سازمانی(عاطفی) و فرهنگ سازمانی(مشارکت، یکپارچگی و سازگاری) که وارد مدل می‌شوند، سبک رهبری را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship between organizational culture, organizational commitmen and leadership style managements and employees of militarys force city Amol.

نویسنده [English]

  • ali khaleghkhah
چکیده [English]

Objective:The aim of this study was to investigate the relationship between organizational culture, organizational commitmen and leadership style managements and employees of militarys force city Amol.

Methods: The present study was conducted by correlation method on 160 managements and employees of militarys force using random sampling method. The leadership style was analyzed based on multifactorial leadership questionnaire, organizational culture based on the Fi and Dnison model and organizational commitment based on the Meyer & Allen model . Data analysis was performed using Pearson's correlation coefficient and stepwise multiple regression.

Finding: There was a positive relationship between organizational commitment components with leadership style. Regression analysis showed that organizational commitment (affection) predicts that leadership style. Other findings showed that there was a significant relationship between the components of organizational culture with leadership style. Regression analyzes indicated that organizational culture (partnership, integration, adaptability) predicts leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Style
  • organizational commitment, organizational culture, managements and employees of military force