توسعه استاندارد در اقلام کنترل اجتماع

نویسندگان

چکیده

استانداردسازی با هدف یکسانسازی محصولات صنعتی و خدمات قابل ارائه در سطوح بینالمللی، ملی، منطقهای و شرکتی در تمام دنیا در حال اجرا میباشد؛ بنابراین اهمیت استانداردسازی برای تمام جوامع امری توجیه شده و الزامی میباشد. بعد از مرحله استانداردسازی، توسعه و بومیسازی استانداردها و چالشهای پیش روی این فرایند مورد بحث مراکز علمی وصنعتی شده است (ریاحی، 1383، 28). اقلام کنترل(واپایش یا مهار) اجتماع که از نیازهای یگانهای عملیاتی ناجا محسوب می‌شود، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع خارجی تأمین می‌شود. در بعضی از اقلام مواد اولیه به‌دلیل انحصاری بودن و در دسترس نبودن فناوری ساخت، از منابع خارجی تأمین و بخش تولید در داخل کشور انجام می‌پذیرد و بعضی از اقلام به‌صورت کامل از منابع خارجی قابل تأمین می‌باشد. بااین حال در تأمین اقلام کنترل اجتماع، استفاده از منابع خارجی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. با توجه به اینکه استاندارد اقلام موردنظر در قالب استانداردهای جهانی تعریف شده است، اعمال هر نوع تغییری اعم از توسعه یا بومیسازی با موانع و چالشهایی روبرو میشود. در این نوشتار از روش خبره‌سنجی به گرفتن نظرات خبرگان آمادی، کارشناسان فنی و کاربران اقدام شده است تا گامی برای معرفی این موانع برای مطالعات مراکز پژوهشی با هدف ارائه راهکارهای قابل اجرا باشد. منابع محدود تأمین در داخل و خارج از کشور، مشکلات ثبت سفارش و تأمین نمونه‌های اصلاح‌شده از طریق تولیدکنندگان خارجی و مطابق با استانداردهای ملی، نبود تمایل تولیدکنندگان داخلی به رقابت با منابع خارجی بهدلیل در دسترس نبودن بخشی از فناوری تولید این اقلام و وجود نداشتن فرآیندی منسجم برای مطرح نمودن هر تغییری بهعنوان توسعه استاندارد اقلام و تأمین نمونه‌های اصلاح شده از مشکلاتی است که در این راستا برشمرده است.. در این نوشتار بیشتر سعی در برشمردن مشکلات و موانع توسعه اقلام کنترل اجتماع شده است و ارائه راهکارهای مناسب نیاز به کارپژوهشی و گسترده دارد؛ بنابراین راهکارهای مدنظر پژوهشگران حاضردر قالب پیشنهاد ارائه شده است تا این مطالب باب تلاش‌های سازنده در این راستا در آینده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incorporation of standardization of industrial products and services aimed at the international, national, regional and business around the worldis running.

نویسندگان [English]

  • asgar agaee
  • mohammad ali akbari
  • Mojtaba Rezaee Khonakdar
چکیده [English]

Therefore, standardization is important for all communities, it is justified and necessary. After the standardization, development and localization standards and scientific and industrial challenges of this process is discussed. (riahi, behroz 1383,28).Instruments of social control, which is considered the needs of police operational units directly and indirectly funded from external sources.In some of these raw materials for manufacturing technology patent and the unavailability of foreign sources of supply. The production is done domestically and on some items will be fully funded from external sources is available.However, in providing direct and indirect instruments of social control using external resources as it is avoidable.Given that the standard items in the standard form of the desired item is defined in terms of global standards Any changes or actions, including the development and localization of the obstacles and challenges to be faced.In this paper the feasibility of obtaining expert logistics experts, technical experts and users have made As a step towards the introduction of barriers to research centers to provide solutions applicable.Such problems are envisaged with the standards developed based on the supply of goods, the provision of limited resources at home and abroad Problems orders from foreign manufacturers supplying samples modified according to national standards, the unwillingness of domestic producers to compete with foreign suppliers Due to the unavailability of these items are part of the production technology and the lack of a coherent process to make any changes as the development of standards and provide examples of items Modified.In this paper we further recognized obstacles to the development of social control items Strategies will need to do research and wide.Therefore, researchers have sought ways to present the proposed framework is presented to the contents of the constructive efforts in this direction in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governor
  • Standardization
  • items ofsocial control
  • standards development
  • shopping