بررسی نقش مبادله رهبر-پیرو بر خلاقیت کارکنان

نویسندگان

چکیده

در مطالعات گوناگون، به اهمیت تأثیرگذاری رهبران بر رفتار خلاقانه کارکنان اشاره شده است، هم‌چنین، بیان شده که خلاقیت نقش مهمی در افزایش مزیت رقابتی سازمان‌ها ایفا می‌کند. براین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش مبادله رهبر-پیرو برخلاقیت کارکنان در شرکت برق استان ایلام است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع (علی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت برق استان ایلام (500 نفر) می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 217 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد مبادله رهبر- پیرو لیدن و ماسلین(1998)، و پرسشنامه خلاقیت در کار کارملی ‌و شابرک(2007) استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی و معادلات ساختاری) انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که مبادله رهبر-پیرو بر خلاقیت کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین همه ابعاد مبادله رهبر-پیرو بر خلاقیت کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the role of leader-follower exchange on employee creativity

نویسندگان [English]

  • Emad Golmohammadi
  • Bagher Araesh
  • Mohammad Bagher Rasolivandi
  • Reza Eyebod
چکیده [English]

in several studies, the importance of effective leadership on the employee innovative behavior is practiced, also it is mentioned that Creativity plays an important role in enhancing the competitive advantage of organizations.therefore the aim of present study is to examine the role of leader-follower exchange on staffs creativity in electricity company in Ilam province. Methods In this study is descriptive through cause identification. The study sample is all employees of the electricity company in Ilam province. Using random simple sampling and Cochran Formula 217 subjects were selected. For gathering data exchange standard questionnaires leader-follower and Maslyn Leiden (1998), and a questionnaire on job creation and Shabrk Carmel (2007) is used. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (correlation and structural equations) is investigated. Results showed that the leader-follower exchange is positive and significant impact on employee creativity. Also the leader-follower exchange aspects have positive and significant effect on employee creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leader-follower exchange
  • Creativity
  • loyalty