بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری کارکنان ناجا

نویسنده

چکیده

در سال‌های اخیر سرمایهگذاری‌های بسیار سنگینی در کشورمان برای تجهیز سازمان‌ها به امکانات فناوری اطلاعات از جمله سختافزارهای رایانه‌ای، برنامه‌های رایانه‌ای فنی و مدیریتی، توسعه شبکه‌های داخلی و اتصال به شبکه‌های جهانی انجام شده است. این مسئله افزایش ورودی‌های سازمان را سبب شده و انتظار می‌رود که سبب افزایش خروجی و در نتیجه بهره‌وری سازمان‌ها نیز بشود. سازمان ناجا نیز از این زمره مستثنی نیست؛ در این پژوهش به بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری کارکنان ناجا پرداخته شده است. روش پژوهش در این مقاله اسنادی - کتابخانه‌ای است. مطالعه نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که فناوری اطلاعات در بهره‌وری سازمان‌های خدماتی از جمله ناجا تأثیراتی مانند افزایش سرعت، افزایش دقت، کاهش اندازة فیزیکی منابع اطلاعات، حذف برخی از فرایندهای زائد اداری، ایجاد امکان همکاری از راه دور و کاهش هزینه‌های سازمان ناجا را به همراه خواهد داشت. هم‌چنین با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه فناوری اطلاعات و بهدنبال آن وقوع جرم‌های جدید سایبری، تجهیز پلیس به علومی از این دست، میزان بهره‌وری آن را در جهت تشخیص و پیشگیری از وقوع جرم افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the role of information technology in improving employee productivity of Police members

نویسنده [English]

  • Safar Mardi
چکیده [English]

in recent years very heavily investment in our country have been made to equip organizations with IT facilities, Including computer hardware, computer technical and managerial programs, development of the internal network and connecting to global networks. This increases the input of organizations and expected to result in increased output and productivity in organizations, too. Police organizations are not exempt from this issue; in this study, the role of information technology in improving the efficiency of police personnel has been investigated. The research method in this paper is documents - library. The study results have shown that IT impact on productivity of service organizations, such as police, including Increased speed, improved accuracy, reducing the size of physical resources, elimination of redundant administrative processes, enabling collaboration and distance will reduce costs to the police. Also, due to the significant advances in information technology and subsequently accruing new cyber crime, police equipping with the sciences of this kind, the rate of productivity in order to detect and prevent crime increases

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Productivity
  • computers
  • police organization