بررسی رابطه‌ فرهنگ سازمانی ادراک‌شده با درگیری شغلی (تأثیر متغیرهای تعدیل‌گر شرایط ایمنی روانی و معناداری روانی)

نویسنده

چکیده

درگیری شغلی کارکنان در کار مفهوم نوینی است که به تازگی وارد جستارهای سازمانی شده است. کارکنان درگیر در کار، کارکنانی شاداب، پرانرژی و بهره‌ورند. این نوع کارکنان تمایل زیادی به‌تلاش و کوشش در دست‌یابی به اهداف سازمان دارند. نظر به اهمیت تخصص مراقبت پرواز در مدیریت مثبت رفت‌و‌آمدهای هوایی و افزایش ضریب ایمنی پروازها در نظر است تا مطالعه‌ای در خصوص شناخت بهتر عوامل مؤثر بر درگیرشدن کارکنان مراقبت پرواز انجام شود. در این پژوهش از متغیر فرهنگ سازمانی ادراک‌شده و متغیرهای تعدیل‌گر شرایط روانی ایمنی و معناداری روانی برای بررسی متغیر میزان درگیری شغلی استفاده شد. این مطالعه به‌صورت میدانی بر اساس داده‏های اولیه از فرودگاه‌های نظامی استان تهران با روش تصادفی ساده جمع‌آوری شده است. برای گردآوری داده‌های مربوطه به درگیری شغلی از پرسش‌نامه درگیری شغلی کانونگو(1982) و فرهنگ سازمانی از پرسش‌نامه هریسون(1993) بهره گرفته شده است. برای دریافت اطلاعات مؤلفه‌های معناداری روانی و ایمنی روانی به‌ترتیب از پرسش‌نامه می و همکاران(2004) و کان(1990) استفاده شده است. داده‏های بهدستآمده از پرسش‌نامه توسط نرم‏افزار SPSS19 و مدل‌سازی معادلات ساختاری(با به‌کارگیری نرم‌افزار PLS Smart) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی ادراک‌شده با ضریب مسیر (640/5)، تعیین‌کننده میزان درگیری در کارکنان مراقبت پرواز بوده است و متغیرهای شرایط ایمنی روانی و معناداری روانی با ضرایب مسیر(681/2 و 557/2) به‌عنوان تعدیل‌گر ایفای نقش می‌کنند؛ بنابراین در نظر گرفتن این متغیرها می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌کارهای افزایش تعهد افراد و افزایش درگیری کاری کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationships between perceived organizational cultures and job involvement (Influence of moderator’s variables: the psychological meaningfulness and psychological safety conditions)

نویسنده [English]

  • Ahmad ALI
چکیده [English]

Job involvement of employees in work is a new concept in recent years that enters to the organizational domain. Employees engaged in work, are workers vibrant, energetic and more efficient. These employees are willing to more effort in achieving the goals of the organization. Studies show that employee involvement in work is influenced by several factors. Due to importance of Air Traffic Control in positive Air Traffic Management and enhancement of flight safety coefficient, it is intended to be studied on factors effecting on more involvement of Air Traffic Controllers. In this study, the perceived organizational culture variable plus psychological safety conditions and psychological meaningfulness moderator variables were used to examine the variable of job involvement. The field explanatory and simple randomly methods is used for gathering primary data within Iranians airports. “Job Involvement” was assessed with a 10-item scale devised by Kanungo(1982). To measure “psychological meaningfulness”, 6 items drawn from May et al. (2004) were used. “Psychological safety” was measured with 3 items based on Kahn’s (1990) and May et al.’s (2004) studies. For gathering data about “organizational culture”, a Harrison (1993) Questionnaire with 15 items was used. Responses to each item were measured on a 5-point Likert scale ranging from (1) disagrees to (5) agree. Data obtained from the questionnaires was analyzed by using SPSS V: 19 and Structural equation’s Modeling (Smart PLS software). Results show that perceived organizational culture has direct and indirect effects, through a significant moderator of these psychological conditions and psychological safety on job involvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Traffic Control
  • positive Air Traffic Management
  • flight safety coefficient
  • perceived organizational culture and Job involvement of employees