بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با سرمایة اجتماعی از دیدگاه دبیران شهر شیراز

نویسندگان

چکیده

با توجه به قابلیت‌های نهفته در رفتار شهروندی سازمانی و نقش آن در به حداکثر رساندن کارایی سازمان‌ها، می‌توان انتظار داشت که رفتار شهروندی سازمانی نقش تعیین کننده در انجام فعالیت‌های سازمان و جذب و توسعه سطح سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند. بر این اساس، در این پژوهش تلاش گردید رابطه رفتار شهروندی سازمانی با سرمایة اجتماعی از دیدگاه دبیران شهر شیراز مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و مبتنی بر مدل معادله ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیة دبیران دبیرستان‌های نواحی چهارگانه شهر شیراز بودند. شرکت کنندگان 225 نفر از دبیران شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة اجتماعی بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین نمونه توزیع و گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با مدل تحلیل مسیر می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که 1) از دیدگاه دبیران، رفتار شهروندی سازمانی در سطح کفایت قابل قبول می‌باشد. 2) از دیدگاه دبیران سرمایة اجتماعی به‌طور معناداری بالاتر از سطح کفایت قابل قبول می‌باشد. بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رفتار شهروند سازمانی به طور مستقیم بر سرمایة اجتماعی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the relationship between Organizational Citizenship Behavior with Social Capital from the perspective of teachers in the city of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Amin Baidokhti
  • Sakine Jafari
  • Kazem Mirmoghadam
چکیده [English]

due to the potential inherent in organizational citizenship behavior and its role in maximizing the performance of organizations, it would be expected that OCB plays a crucial role in the recruitment and development activities and the level of social capital. Accordingly in this study tried to examine the relationship between Organizational Citizenship Behavior with social capital from the perspective of teachers in the city of Shiraz. The method of study is Cross-correlation method based on the structural equation model. The study sample included all high school teachers in four areas of the city. Participants were 225 teachers in the city of Shiraz who were selected by cluster sampling. Data used in this study was a questionnaire of organizational citizenship behavior and social capital, which after evaluation of its validity and reliability it was distributed and collected between and from sample members. Data were analyzed with path analysis model. The results showed that from the teachers' views 1) the adequacy of organizational citizenship behavior is acceptable 2) Social capital is significantly higher than the acceptable level of competence. There is a significant positive relationship between dimensions of organizational citizenship behavior and social capital. OCB has a significant directly impact on social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behaviors
  • social capital
  • teachers
  • Education
  • four areas