تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی مکتب مدیریت کلاسیک از دیدگاه اسلام

نویسنده

چکیده

فرهنگ سازمانی مکتب مدیریت از منظر فرهنگ اسلامی به روش توصیفی و جمعآوری داده‌ها به صورت کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار می‌گیرد. فرهنگ در نظریهپردازان مکتب مدیریت کلاسیک به نظر تیلور مجموعه پیچیدهای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنها، اخلاق، قوانین سنتی و سرانجام تمام عادات، رفتار و ضوابطی است که انسان بهعنوان عضو یک اجتماع آن را از جامعه خود فرا می‌گیرد و در قبال آن جامعه تعهداتی بهعهده دارد. نظریات مکتب مدیریت کلاسیک با پشتوانه فرهنگ سرمایهداری، پروتستانتیزم با نگاهی پوزیتویسمی(مثبتگرایی) به مسایل مدیریتی در حول محور کارایی و سود بدون توجه به فرهنگ و اخلاقیات می‌باشد. پشتوانه فرهنگ مدیریت اسلامی قرآن، روایات و احادیث سیره نبوی و ائمه اطهار(ع) و منابع تاریخی می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، مؤلفه های فرهنگ سازمانی یک مکتب، جدای از فرهنگ آن جامعه نیست، ولی بهصورت اختصاصی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مکتب مدیریت کلاسیک را باتوجه به زمان و صاحبنظران آن می‌توان، جهانبینی (اخلاق و عقایدپروتستانتیزم)، کارایی، سود و هزینه، تخصص، رسمیت، هدف مداری، انسان اقتصادی، عقلانیت درکار، زمانسنجی، کارسنجی، تقسیم کار و... نام برد. بهطور کلی در تطبیق مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مکتب کلاسیک با فرهنگ اسلامی، به ظاهر برخی نکات مشترک مانند اهمیت کار، علمآموزی، تقسیم کار، تخصص، نظم و انضباط، رعایت مقررات و... وجود دارد. ولی تفاوت ماهوی در تفسیر و بهرهبرداری از هر یک از مؤلفه‌ها با یکدیگر دارند. هدف نهایی در فرهنگ اسلامی در کلیه فعالیتها رضایت خداوند است، ولی در فرهنگ سازمانی مکتب مدیریت کلاسیک همه مؤلفه‌های فرهنگی به واسطه آنکه به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب کارآیی و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد، مورد توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the organizational culture of management classical school from Islam point of view

نویسنده [English]

  • Gholamhossain Aghagolzadeh
چکیده [English]

in this article organizational culture of management School from the perspective of Islamic culture through descriptive research methods and data collection in a library and search in the internet will be analyzed and criticized. According to the classical management school theorists through Taylor view the Culture is a complex series which includes knowledge, beliefs, arts, craft, techniques, ethics, traditional rules and finally all the habits and behavior and regulations that human as a member of society learns it from his or her society and towards it the society have some obligations. School of Classical management theories backed by the culture of capitalism, Protestantism have a view of positivism management issues around efficiency and profit, regardless of the culture of ethics. Bankroll of Islamic management culture is Quran, Hadith and Hadith prophetic behavior and Imams (AS) is a historical resource. The findings of this study show that components of organizational culture of a school is not apart from the culture of the community, but for special components of organizational culture of classical management school according to time and its experts it is able to name something such as worldview (ethics and beliefs of Protestantism), efficiency, cost and advantage, specialization, formalization, goal-oriented, economical human, intellectual in work, timing, work measurement, and work division. Generally in comparison of the components of organizational culture on the implementation of the classical school with Islamic culture apparently some common points, such as the importance of working, learning science, division of work, specialization, discipline, rules obey, and so on are visible. However, there are substantial differences in the interpretation and operation of each of the components to each other. God's satisfaction is the ultimate goal of Islamic culture in all activities but in the organizational culture of the classical school of all cultural elements that directly or indirectly by virtue of efficiency is thus higher profits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • organizational culture
  • performance
  • Formalization
  • scientific management hierarchy