بررسی تاثیر فضای فیزیکی بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر فضای فیزیکی (محیط آموزشی) بر کیفیت یادگیری و آموزش فراگیران در مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز است. بر این اساس فرضیه های تحقیق عبارتند از :
1- نحوی معماری اماکن در مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران تاثیر دارد.
2- موقعیت مکانی مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران تاثیر دارد.
3- چگونگی کاربری فضای محیطی مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران تاثیر دارد.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 16 spss استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه فراگیران و مربیان مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز به تعداد 600 نفر در مهر ماه سال 1392 بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است برای تعیین اعتبار ابزار سنجش، از روایی محتوا (نظر خبرگان و اساتید) و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ به میزان (89/0) a= استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهد:
اولا: بین فضای فیزیکی محیط آموزش و کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران رابطه معنادار و نسبتا قوی وجود دارد به طوری که همبستگی بین دو متغیر میزان 66 درصد است.
ثانیا: در مجموع متغیرهای این پژوهش شامل؛ نحوی طراحی و معماری، محل استقرار ساختمان ها و کاربری اماکن در مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز می تواند تا 49 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته (کیفیت یادگیری فراگیران) را تبیین نماید و 51 درصد تغییرات متغیر وابسته نیز مربوط به متغیرهایی است که وارد پژوهش حاضر نشده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تاثیر فضای فیزیکی بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز

نویسنده [English]

  • mohammad jafari
چکیده [English]

پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر فضای فیزیکی (محیط آموزشی) بر کیفیت یادگیری و آموزش فراگیران در مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز است. بر این اساس فرضیه های تحقیق عبارتند از :
1- نحوی معماری اماکن در مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران تاثیر دارد.
2- موقعیت مکانی مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران تاثیر دارد.
3- چگونگی کاربری فضای محیطی مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز بر کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران تاثیر دارد.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 16 spss استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه فراگیران و مربیان مرکز آموزش ولیعصر(عج) تبریز به تعداد 600 نفر در مهر ماه سال 1392 بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است برای تعیین اعتبار ابزار سنجش، از روایی محتوا (نظر خبرگان و اساتید) و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ به میزان (89/0) a= استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهد:
اولا: بین فضای فیزیکی محیط آموزش و کیفیت یادگیری (آموزش) فراگیران رابطه معنادار و نسبتا قوی وجود دارد به طوری که همبستگی بین دو متغیر میزان 66 درصد است.
ثانیا: در مجموع متغیرهای این پژوهش شامل؛ نحوی طراحی و معماری، محل استقرار ساختمان ها و کاربری اماکن در مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز می تواند تا 49 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته (کیفیت یادگیری فراگیران) را تبیین نماید و 51 درصد تغییرات متغیر وابسته نیز مربوط به متغیرهایی است که وارد پژوهش حاضر نشده اند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فضای آموزشی
  • کیفیت آموزش
  • فراگیران
  • مرکز آموزش ولیعصر