شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بانک با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (ویکور فازی) (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک سپه یزد )

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده

در کشور ایران، بانک‌ها به منزله کانون اصلی انجام فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شوند و نقش مهمی را در راستای کمک به رشد اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، واضح است که موفقت موسسات مالی نظیر بانک‌ها و به تبع آن رشد اقتصاد کشور در گرو چگونگی عملکرد نیروی انسانی خواهد بود. با توجه به این مهم، مقاله حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد کارت امتیازی متوازن در بانک سپه می‌پردازد. به این ترتیب، متغیرهای سنجش عملکرد در چارچوب کارت امتیازی متوازن، با مطالعه ادبیات پژوهش و نیز مصاحبه با کارشناسان استخراج و در قالب پرسشنامه‌ تهیه شد و پس از تأیید روایی و پایایی، در بین جامعه آماری توزیع شد. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه توسط نرم‌افزار16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس عوامل شناسایی شده با استفاده از تکنیک ویکور فازی با توجه به اهمیت هریک از عوامل رتبه‌بندی شد. نتایج نشان داد که در بعد مشتری، تلاش کارکنان در برآورده ساختن خواسته‌های مشتریان، در بعد مالی تلاش کارکنان در استفاده موثر از دارایی‌های سازمان، در بعد رشد و نوآوری مشارکت کارکنان در برنامه‌های آموزشی و در بعد فرآیندهای داخلی، عضویت و حضور در انجمن‌ها و کنفرانس‌ها، در اولویت‌های اول اهمیت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and classification criteria for evaluating employees' performance rating database compilation balanced scorecard approach and decision Making Multi Criteria methods (Fuzzy VIKOR)

نویسندگان [English]

  • negar jalilian
  • Gholamreza Bordbar
  • mahmood Eghbali Zarch
چکیده [English]

In our country banks are known as the core economic activity and plays an important role in helping to grow the economy. Clearly, the success of financial institutions such as banks and consequently the growth of the economy will depend on human resource functions in organizations. Due to this, the present paper is to identify and rank employee performance evaluation criteria categories balanced scorecard approach focuses on the Bank Sepah. At first, variables of framework of balanced scorecard performance measurement, were extracted among study of literature and interviews with experts, then questionnaire was developed. the validity and reliability of questionnaire, was proved. Data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS soft ware and then identified using the techniques of Fuzzy VIKOR ranking factors were classified according to the importance of each.The results of this study suggest that in customer dimention , efforts for meeting customers' demands,in finance dimention the effective use of assets by employee, in innovation and growth dimention, participation in training and development and in internal processes, Membership and attendance at forums and conferences, are the first priorities were important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Measurement
  • Balanced Scorecard
  • Fuzzy Vikor
  • Sepah Bank of Yazd