بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش انگیزه پیشرفت و مهارت‌های حل مسئله در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی ناجا

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به مطالعه و بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر انگیزش پیشرفت و مهارت‌های حل مسئله در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تهران پرداخته است. این پژوهش از جمله پژوهش‌های نیمه تجربی دارای طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و واپایش است. جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تهران بودند که به صورت نمونه در دسترس 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه واپایش قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخلات شناختی رفتاری قرار گرفتند اما گروه واپایش هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری در افزایش انگیزه پیشرفت و مهارت‌های حل مسئله در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی کارساز است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزاز spss و آزمون آماری کواریانس (مانکوا) استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The research efficacy of cognitive- behavior therapy on progress of motivation and salving skills on student of university of police

نویسندگان [English]

  • mohammad hafeznia
  • isa bakhtiar
  • ezatolah janjaneh
چکیده [English]

This study investigated the effectiveness of cognitive behavior therapy on achievement motivation and problem-solving skills of university students in Tehran Amin's security. This study used a quasi-experimental research design including the pre-test-post-test experimental and control groups. The population in this study were all students at Tehran University Police , Samples are available 30 , Subjects were selected from 15 patients in the experimental group and 15 patients in the control group. The experimental group received eight sessions of cognitive-behavioral interventions in the control group did not receive any intervention. The results showed that the treatment of behavioral Shnakhny progress in increasing motivation and problem-solving skills in students, university police have had an impact. To analyze the data from the mail tool spss statistical tests of covariance (MANCOVA) was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Therapy
  • achievement motivation
  • problem-solving skills
  • students