شناسایی عوامل و تعیین اولویت‌های مکانی ذخیره‌سازی لجستیکی قبل از بحران

نویسندگان

چکیده

تأمین اقلام آمادی یکی از نیازهای اولیه عملیات موفق در نیروهای مسلح می‌باشد. آماد و پشتیبانی نیروها همواره سعی دارند با مد نظر داشتن دو اصل بنیادی لجستیک یعنی تأمین مناسب و ذخیره‌سازی مطلوب، در تمامی شرایط از جمله وضعیت‌های خاص(بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی) آمادگی خود را حفظ نمایند، تا با پایداری در آماد رسانی موجب تداوم مأموریت کارکنان و ایجاد امنیت شوند. این پژوهش با توجه به موجود نبودن روش مناسبی برای ذخیره‌سازی در شرایط قبل از بحران و با هدف بررسی روش‌های ذخیره‌سازی در ناجا برای این شرایط، با معیار مکانی اجرا شد. این پژوهش از نظر روش، توصیفی–پیمایشی، و از نظرهدف، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، در برگیرنده تعداد 70 نفر از فرماندهان و کارکنان آمادی آماد و پشتیبانی ناجا، یگان ویژه، معاونت عملیات و پلیس پیشگیری ناجا است. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 60 نفر تعیین، و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعه اسنادی منابع و پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق مراجعه به نظریات خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(88/0)احصاءگردید. تحلیل داده‌ها ازطریق آمار توصیفی و آماره‌های آزمونt و فریدمن صورت گرفته است. اکثر قریب به اتفاق پاسخ‌دهندگان دارای تحصیلات عالی بوده و میانگین سن خدمتی و تقویمی آنها به ترتیب بین10-20، 30 - 45می‌باشد. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که ذخیره‌سازی قبل از بحران، باید در هر چهار بخش نگهداری مراکز مرکزی- منطقه‌ای- یگانی و رده‌ای صورت پذیرد. رتبه بندی روش‌های ذخیره‌سازی نشان می‌دهد، نگهداری رده‌ای در اولویت نخست و نگهداری در مراکز مرکزی در پایین‌ترین رده اولویت قرار دارد. بررسی یافته‌ها بیانگر آن است که تناسب با مأموریت، وجود دستورالعمل‌ها‌، اجرای دستورالعمل، استاندارد بودن، پدافند غیر عامل و استحکام بسته‌بندی از شاخصه‌ها‌ی مؤثر بر ذخیره‌سازی قبل از بحران همگی دارای اولویت یکسان می‌باشند. در نتیجه متولیان و مسئولان ذخیره‌سازی بایستی با دید یکسان به شاخص‌ها‌ی فوق بپردازند. اولویت داشتن نگهداری رده‌ای نسبت به نگهداری منطقه‌ای، یگانی و مرکزی ایجاب می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها‌ و طراحی دستورالعمل‌ها‌ی ذخیره‌سازی باید نگهداری در اولویت قرار گیرد.
کلید واژه‌ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the elements and setting place priorities for logistics storage before the crisis

نویسندگان [English]

  • Mehdi kargar Ghajarabadi
  • Mohammad Ali Akbari
  • Kazem Mohammadi
  • Said Ramezanzadah
چکیده [English]

alogistics supply is one of basic necessities of successful operations in the armed forces. Logistics of forces always try to keep their readiness in all situations such as special ones (natural disasters and manmade crisis) by considering two fundamental principles of logistics (suitable supply and adequate storage) to maintain stuff missions and security through giving logistics permanently. The present study is performed due to the lack of a suitable method for storage in the pre-crisis situations and investigation on storage procedures in police for pre-crisis situation with the use of location criteria. The present research is a descriptive - survey and from purpose view is an applied research. The statistics population of this study is Logistics commanders and staffs of Police Logistics and support, special police units, deputy of police operations and police prevention unit with a total of 70 people were included. The sample selected was determined 60 using Morgan by random sampling method. To collect data, documents study and a researcher made questionnaire consisting of 32 questions were used. Validity by reference to the opinions of experts and its reliability by Cronbach's alpha (88/0) was recognized. Data analyzed using descriptive statistics and test statistics T, Friedman has been done. The majority of respondents were higher education graduates, the average age 10-20 of service and age 30-45. The findings suggest that the storage before the crisis should be maintained at all four storage centers. Ranking storage procedures indicate that the class maintenance is the first priority and storage in central centers is located at the lowest level of priority. Study findings suggest that fits the mission; despite guidelines, performing instructions, standard, passive defense and strength characteristics of the package of storage before the crisis affecting all have the same priority. As a result, storage administrators and officials should have the same view of the above activities. Priority to maintenance class, in comparison with the maintenance of regional and the central unit requires planning and design guidelines should be kept in the storage priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • crisis management
  • Storage
  • Logistics items