تعیین عوامل مؤثر بر بیمه اموال در حمل و نقل رده‌های آماد و پشتیبانی ناجا، از مبداء تا مقصد

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر بیمه اموال در حمل و نقل رده‌های آماد و پشتیبانی ناجا پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق، از تعداد 224 نفر از فرماندهان و رانندگان رده‌های معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و استان‌های اصفهان، مرکزی، لرستان، چهار محال بختیاری، یزد انتخاب شده است. نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی به تعداد 141 نفر از مدیران ترابری و رانندگان سنگین و نیمه‌سنگین به‌دست آمد. پس از تنظیم پرسشنامه به صورت محقق ساخته و بر مبنای طبقه لیکرت، با بهره‌گیری از مبانی نظری و تأیید روایی آن از طریق نظرات 10 نفر از اساتید دانشگاهی و کارشناسان مجرب برای جمع آوری داده‌ها بین جامعه مورد نظر توزیع شد. پایایی پرسشنامه حمل و نقل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و 8/89% محاسبه شده است. نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات حاکی از آن است که در بررسی عوامل تأثیرگذار بر بیمه اموال در حمل و نقل با بهره‌گیری از آزمون فریدمن، مؤلفه‌های آتش‌سوزی با میانگین 801/3، سوانح خودرویی با میانگین 738/3، جابجایی کالا با میانگین 672/3 ، ضایعات ناشی از حوادث جوی با میانگین معادل 286/3 و سایر با میانگین 429/3، که در این بین مؤلفه آتش سوزی با میانگین (801/3)، دارای بیش‌ترین تأثیر و ضایعات ناشی از حوادث جوی با میانگین (286/3) دارای کم‌ترین تأثیر بر بیمه اموال در حمل و نقل رده‌های آماد و پشتیبانی ناجا است. همچنین با بهره‌گیری از آزمون T مشخص شد، کلیه مؤلفه‌های بیمه اموال در حمل و نقل بر سرمایه‌های ناجا تأثیرگذار است. در پایان پژوهش، پیشنهادهای برگرفته از نتایج تحقیق منجر به عمل محقق، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Factors Affecting Insurance in Transportation Logistics and Support Police Ranks, from Origin to Destination

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaii
  • Morteza Khosravi
  • Rasool Davari
چکیده [English]

his study aimed to determine the factors affecting the property insurance on freight logistics and support police ranks have been made. The population of the study consisted of 224 individuals from the ranks of deputy commanders Vranndgan logistics and support police and Isfahan, Markazi, Lorestan, Chahar Mahal and Bakhtiari, Yazd selected. Sample research through Cochran formula and stratified random sampling method to 141 managers and drivers of heavy and medium-heavy transport respectively. After setting a researcher made questionnaire based on Likert class utilizes theoretical principles and Confirm its validity by 10 academics and experts to collect data from the population distribution. Transport reliability using Cronbach's alpha coefficient, and 8/89% is calculated. The results suggest that in response to questions about the factors that affect the transport property insurance utilizes the Friedman test Component with an average of 801/3 fires, car accidents components mean 738/3, 672/3, with an average movement of goods component, component-related waste stream with an average of 286/3 and 429/3 mean that other components in the between the components of the fire with a mean (801/3) have the greatest impact and climate-related lesions with a mean (286/3) have the least impact on property insurance in the transportation and logistics category is supported by police. Also determined using the T-test, all components of the transportation of property insurance capital police on impact. The research leading to recommendations from the research results are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance
  • property
  • transport
  • logistics and support police ranks