نقش توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه‌یزد)

نویسندگان

چکیده

توانمندسازی کارکنان یکی از عوامل اصلی و اساسی در افزایش بهره‌وری و در واقع، پیش‌نیاز افزایش بهره‌وری است. در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان با میزان بهره‌وری پرداخته شده است. ‌این تحقیق بر اساس اهداف و ماهیت توصیفی تحقیق، بر مبنای روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده‌ها از نوع مطالعات همبستگی می‌باشد. این پژوهش در دانشگاه یزد انجام شده و جامعة آماری تحقیق شامل؛ کارکنان دانشگاه‌یزد (رسمی‌و پیمانی) (430 نفر) می‌باشند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری جامعه محدود کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده، 110 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه بوده است، یک پرسشنامه‌ی استاندارد توانمندسازی روانشناختی کارکنان اسپریتزر و دیگری پرسشنامه‌ی عملکرد پاترسون در ارتباط با سنجش بهره‌وری نیروی انسانی که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS.16 از روش‌های آماری همبستگی کندال استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن (احساس شایستگی، معنی‌دار بودن، مؤثر بودن) با بهره‌وری فردی کارکنان، همبستگی مثبت و ناقصی وجود دارد و بین احساس اعتماد با بهره‌وری، همبستگی معکوس و ناقصی وجود دارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Employees Empowerment in Increasing Productivity (Case Study: Yazd University Staff)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Barootkoob
  • Ali Morovati Sharifabadi
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between Dimensions of psychological empowerment of employees and the rate of productivity. this study Based on the nature and objectives is a descriptive study, based on the method of data collection is survey and in terms of data analysis is Correlation studies. Statistical research community is University staff (formal, treaty) that by using stratified Sampling, were selected 110 people as samples. Necessary data in this study were collected by using a questionnaire. For analysis of data were used from SPSS.16 software by Kendal correlation statistical methods. The results show that there is a positive correlation between psychological empowerment, a sense of competence, significance, effectiveness and productivity and between Sense of trust and productivity, there is inverse and imperfect correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Productivity
  • Human Resources
  • staff