مطالعه ‌و ‌بررسی ‌تأثیر ‌سطوح ‌فناوری ‌اطلاعات ‌بر ‌بهبود ‌تصمیم‌گیری ‌مدیران (مطالعه ‌موردی: ‌شرکت ‌مخابرات ‌استان ‌مرکزی)

نویسنده

چکیده

مهم‌ترین ‌فعالیت ‌مدیریت ‌در ‌هر ‌سازمان، ‌تصمیم‌گیری ‌است. ‌آنچه ‌ضروری ‌به ‌نظر ‌می‌رسد، ‌کارکرد ‌نظام ‌اطلاعاتی ‌در ‌ ‌فرایند ‌ ‌تصمیم ‌و ‌سطوح ‌مختلف ‌مدیریتی ‌و ‌چگونگی ‌دخالت ‌آن ‌در ‌اخذ ‌تصمیمات ‌است. ‌بنابراین، ‌نقش ‌فناوری ‌اطلاعات ‌در ‌فعالیت ‌مدیریتی ‌بیشتر ‌در ‌زمینه ‌تصمیم‌گیری، ‌نمایان ‌است. ‌در ‌این ‌راستا ‌چهار ‌مؤلفه ‌اصلی ‌فناوری ‌اطلاعات ‌عبارتند ‌از؛ ‌سخت‌افزارها، ‌نرم‌افزارها، ‌داده‌ها ‌و ‌اطلاعات، ‌شبکه ‌اینترنت. ‌در ‌تحقیق ‌حاضر ‌که ‌به ‌صورت ‌کاربردی ‌و ‌توصیفی ‌- ‌تحلیلی ‌در ‌شرکت ‌مخابرات ‌استان ‌مرکزی ‌انجام ‌شده ‌است ‌و ‌در ‌24 ‌واحد ‌تحت ‌پوشش ‌شرکت، ‌پرسش‌نامه ‌توزیع ‌و ‌مورد ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌و ‌آزمون ‌قرار ‌گرفت، ‌یافته‌ها ‌نشان ‌می‌دهد ‌که ‌اطلاعات ‌مدیران ‌و ‌تصمیم‌گیری ‌در ‌سطوح ‌مختلف ‌سازمان ‌با ‌هم ‌تفاوت ‌دارند؛ ‌بنابراین ‌فناوری ‌اطلاعات ‌در ‌سطح‌های ‌مختلف ‌مدیریتی ‌اثرات ‌متفاوتی ‌دارد. ‌نتایج ‌نشان ‌داد ‌که ‌بین ‌میانگین ‌بهبود ‌تصمیم‌گیری ‌مدیران ‌قبل ‌و ‌بعد ‌از ‌استقرار ‌فناوری ‌اطلاعات ‌(سخت ‌افزار، ‌نرم ‌افزار، ‌داده ‌و ‌اطلاعات، ‌شبکه‌های ‌اطلاع ‌رسانی) ‌تفاوت ‌معنی‌داری ‌وجود ‌دارد ‌و ‌میانگین ‌بهبود ‌تصمیم‌گیری ‌مدیران ‌بعد ‌از ‌استقرار ‌فناوری ‌اطلاعات ‌بیشتر ‌از ‌میانگین ‌بهبود ‌تصمیم‌گیری ‌مدیران ‌قبل ‌از ‌استقرار ‌فناوری ‌اطلاعات ‌است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Information Technology on Improving Management Decision Making (Case Study: Telecom Central Province)

نویسنده [English]

  • Matin Bakhtiyari Ramezani
چکیده [English]

the main activities of management in any organization decision. What seems essential, function and level of management information systems in the decision making process and how to intervene in the decisions. Thus, the role of information technology in management activities in the field of decision-making is evident. In this regard, the four main components of IT, including hardware, software, data, Internet network. In the present study we have applied a descriptive analytic study was conducted in the central province of Telecom and the 24 units of the company, and distributed questionnaires were analyzed, and test, Results indicate that managers and decision-making at all levels of organizations are different, so different levels of information technology management in different effects. The IT management at different levels have different effects. Results showed a mean improvement of management decisions before and after the implementation of information technology (hardware, software, data, information networks), there was no significant difference After the establishment of one or more IT managers and decision mean improvement from a mean improvement of management decisions before deploying information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT Management System
  • Decision Making
  • Company Contacts
  • System management