نقشه سنی نیازهای کارکنان ناجا

نویسنده

چکیده

در جهان امروزی، سازمانهایی موفق هستند که عوامل نظام خویش را شناخته و مسائل درونی خود را حل، و توجه خود را با توانمندی نظام‌مندی که ایجاد کردهاند، معطوف به عوامل محیطی نمودهاند. یکی از عوامل نظام که در شکلگیری توانمندی نظام‌مند سازمان، نقش بازی می‌کند، ارضای مناسب نیازهای کارکنان است؛ بنابراین تحقیق با هدف کشف نقشه نیازهای کارکنان ناجا بر اساس سن آنها انجام شده، تا بتوان براین اساس، برنامهریزی لازم را به منظور برآورده شدن هرچه بیشتر نیازهای کارکنان طی دورههای سنی مختلف، انجام داد.
در این تحقیق پیمایشی، به منظور اندازهگیری متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق به روش نمونهگیری طبقه‌ای میان 6000 نفر نمونه آماری که کارکنان ناجا بوده و در سراسر کشور فعالیت میکنند، توزیع، تکمیل و جمعآوری شدند که بعد از پالایش آنها، تعداد 5532 پرسشنامه مفید به‌دست آمد.
آزمون‌های انجام شده در مورد گزارههای تحقیق، بیانگر آن است که میان نیازهای پنج‌گانه در هر یک از دامنههای سنی و همچنین میان دهههای سنی در هر یک از نیازها، تفاوت معنیداری وجود دارد. براساس تأثیر معنیدار دورههای سنی بر نیازها، تعداد بیست اولویت شناسایی شد که میتوان براساس آنها، برنامهریزی لازم برای برآورده شدن نیازهای کارکنان در هر یک از دورههای سنی را انجام داد. به‌خصوص اولویتهای اول، به نیاز خودشکوفایی و آن‌هم به دهههای سنی بالا تعلق داشته که این خود بیانگر آن است که به مرور زمان، شغل کارکنان ، آنها را از استعدادشان که پایه توسعه خود و سازمان است، بیشتر و بیشتر دور میسازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age Map of the Individual Needs of Employees in a Military Organization

نویسنده [English]

  • Mansour Sadeghi Mal Amiri
چکیده [English]

In today's world stage, Successful organizations have recognized that their system factors and resolve internal problems and capability to your system have produced, have focused on environmental factors. Given this basis for satisfying the needs of employees in the form ability of a system, it is necessary to map the staff needs to be discovered based on their age, so this basis, program planning necessary to satisfy the needs of more employees during the course of different age, did. Methods: In this survey, in order to measure the variables of , the questionnaire has been used. The expert panel conducted its validity and its reliability has been evaluated by Cronbach's alpha coefficient.After refining the data and remove incomplete questionnaires, the number of 5532 questionnaires were useful. collected data collected centered on two main propositions and the proposition subsidiary have been tested. Results: Results of tests conducted on the proposition revealed that the five requirements in each age range and also Between the ages There are significant differences in any of the requirements. Discussion: Based on the significant impact age means the requirements, number twenty priorities were identified which could be based on them, a program designed for satisfying the needs of staff age in each of the courses conducted. Self-actualization needs and priorities, especially the first age only up to a decade that had belonged to their jobs, employees generally indicate that, over time, more and more interest in them and develop their talent base and organization, the make it. Therefore, in order to succeed more, it is necessary in selecting, organizing and assigning human resources, talent and interest in people, special attention had to be tailored to individual interests and talents to the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Map needs
  • Physiological needs
  • Safety needs
  • Social Needs
  • Esteem needs
  • Self-actualization needs