بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی

نویسندگان

چکیده

کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان از جمله مباحث مهم منابع انسانی است که در دنیای امروز بخش قابل توجهی از دقت و توجه صاحب‌نظران را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به وضعیت اشتغال در خزانه معین سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان و نقش بسزایی که نیروی انسانی در این سازمان عهده‌دار می‌باشد، توجه به وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان می‌تواند عاملی مؤثر بر عملکرد افراد باشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان خزانه معین سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان رابطه دارد؟ روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان خزانه معین استان همدان به تعداد 180 نفر است که با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه به تعداد 123 نفر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می‌باشد. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه استاندارد ریچارد والتون برای سنجش کیفیت زندگی کاری و پرسش‌نامه بری فیلد و روث برای سنجش رضایت شغلی کارکنان بوده است. روایی(اعتبار) پرسش‌نامه‌ها به‌دلیل استاندارد بودن مورد تأیید است. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که نتایج آن نشان می‌دهد، میزان پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی کاری 93/0 و رضایت شغلی به میزان 87/0 محاسبه گردید که در سطح مطلوبی است. برای آزمون فرضیات از آزمون‌های پارمتریک و برای رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد، کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با هم رابطه دارند. همچنین ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل؛ پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن، تأمین فرصت رشد، قاون گرایی، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام با رضایت شغلی رابطه مستقیمی دارند، ولی توسعه قابلیت‌های انسانی با رضایت شغلی رابطه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Quality of Work Life and Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad
  • Mahdi Shojaeian
چکیده [English]

Quality of work life and job satisfaction among employees is an important issue in Human Resources That a significant portion of today's experts' attention is allocated. Due to the quality of work life of employees can be a factor affecting the performance of athletes. This study seeks to answer the fundamental question is Treasury staff determines whether the quality of work life, Job Satisfaction and Organization for Economic Affairs and Finance Hamedan relationship? The research used a descriptive, correlational survey. The present study is simple random sampling. Library and field research data collection methods and tools used standard questionnaires to measure quality of life and work of Richard Walton Barry Field Verves questionnaire was used to measure job satisfaction among staff.rvayy (credit) questionnaire because the standard is approved. The reliability of the questionnaire Quality of Work Life 0.93 and 0.87 job satisfaction was calculated according to the minimum is 0.7 Validity and Reliability of the inventory is in a satisfactory condition. To test the hypothesis Parmtryk test and Pearson correlation test was used for correlation between variables. The results showed that the quality of work life and job satisfaction are interrelated. The quality of working life, including fair pay, safe working environment, providing opportunities for growth, law-oriented, social affiliation, overall living space, integration and cohesion have established a direct relationship with job satisfaction. Development of human capabilities but did not interact with job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Working Life
  • Job satisfaction
  • Deputy Treasurer of Economic Affairs and Finance Hamedan