بررسی رابطه معیارهای جمعیت‌شناختی با میزان اطاعت‌پذیری کارکنان مرکز آموزش مالک اشتر اراک

نویسندگان

چکیده

بررسی رابطة معیارهای جمعیت‌شناختی با میزان اطاعت‌پذیری کارکنان پایور مرکز آموزش مالک اشتر اراک، هدف اصلی این تحقیق است. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه کارکنان پایور مرکز آموزش مالک اشتر اراک بوده، و حجم نمونه طبق جدول مورگان، 82 نفر از کارکنان پایور می‌باشد. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق است که پس از توزیع، در پایان 82 پرسشنامه برگشت داده شد. به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده 924/0می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون رگرسیون است. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی فرضیات در سطح معناداری کمتر از 10/0می‌باشند، این بدان معنی است که تمامی فرضیات تأیید می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Demographic Factors and the Compliance Training Center Malek Ashtar Arak

نویسندگان [English]

  • Ebraham Kalantarii
  • Ali Babaeian
چکیده [English]

The main objective of this study was to examine the relationship of compliance to demographic criteria cadre training center owner is Ashtrarak. The population of the entire cadre training center is Kabir Malek sample cadre personnel is 82, according to Morgan. Instrument to collect questionnaires from the literature is that after the end of the 82 questionnaires distributed were returned. In order to assess the reliability spss software using Cronbach's alpha coefficient of Cronbach's alpha value obtained was 924/0's. Regression testing is the method of data analysis. The results showed that all the assumptions of the significance level of less than 10/0. This means that all assumptions are confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Service Life
  • Education
  • OBEDIENCE
  • responsibility
  • Discipline