بررسی اثربخشی آموزشی مهارتهای زندگی بر کاهش آسیبهای اجتماعی و ابعاد آسیب روانی در دانش آموزان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و ابعاد آسیب روانی در دانش‌آموزان می‌باشد. روش پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. با مراجعه به مدرسه و دبیرستان امام خمینی (ره) شهرستان سلماس، تعداد 60 نفر از دانش‌آموزان که با روش نمونه در دسترس، انتخاب و در تحقیق شرکت کردند، حدود 40 نفر از آنها در پرسشنامه‌های محقق ساخته آسیب‌های روانی (SCL-90-R) نمرات بالاتری کسب کردند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و به مدت دو ماه تحت آموزش مهارت‌های زندگی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. در پایان، هر دو گروه دوباره آزمون‌های بکار رفته را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌روانی دانش‌آموزان مؤثر واقع شده است. (001/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

life skills training to reduce the trauma of social psychological harm to students investigation

نویسندگان [English]

  • mohammad hafeznia
  • ezatolah janjane
  • touraj bahrami
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the effectiveness of life skills training on reducing social trauma and psychological damage of the students was to study quasi-experimental pretest-posttest control group extrusion. By going to school and the school of Imam Khomeini (RA) Salamas city of 60 students selected by convenience sampling in the study. About 40 members of the questionnaire by the researcher N‌Ha Sakhth‌ psychological trauma (SCL-90-R) scores were higher in the group randomized controlled trial and were replaced for two months of training life skills and control group did not receive any Mdakhlh‌Ay. In the end, both groups completed the tests used. Analysis of covariance was used to test data. The results showed that the effectiveness of life skills training is effective in reducing trauma and social Syb‌Rvany students. (001/0> p).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: life skills
  • social trauma
  • trauma
  • students