ارزیابی میزان رضایتمندی منابع انسانی در تعامل با دولت الکترونیک سرویسگرا

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات قزوین

2 کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 دانشیار، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه میزان بلوغ دولت الکترونیک در مدیریت ارتباطات، شاخص پیشرفت علم و فناوری یک کشور در سطح بین‌المللی است. پس همواره ارتقاء مدیریت سازمانها و منابع انسانی اعم از کاربران، مدیران و بهبود ارائه خدمات دولتی به شهروندان به صورت الکترونیک مورد توجه است. برای رسیدن به این هدف از معماریهای مختلف در پیادهسازی و طبقهبندی مفاهیم دولت الکترونیک استفاده شده است. بنابراین چالش اساسی در تحقق بهینه دولت الکترونیک برای پاسخ به دو پرسش اساسی که کدام رویکرد برای سازمان‌دهی مفاهیم در دولت الکترونیک مناسبتر است؟ یا کدام سازوکارهای مدیریتی کارایی و بهبود ارائه خدمات برای شهروندان را تضمین میکند؟ رویکرد معماری سرویس‌گرا پیشنهاد میگردد. این مقاله بر اساس روش تحقیق مروری- کتابخانه‌ای و با بررسی ویژگیهای کاربردی معماری سرویس‌گرا، نیازهای لایههای شهر الکترونیک و شهروندان به معرفی معماری سرویس‌گرا در تحقق بهینه دولت الکترونیک پرداخته و دو معیار با هدف بررسی میزان موفقیت کاربرد دولت الکترونیک سرویس‌گرا در جهت ارتقاء و بهبود میزان رضایت‌مندی منابع انسانی در تعامل با دولت الکترونیک و درگاه‌های الکترونیک ارائه کرده است. این دو معیار شامل سازمان‌دهی مفاهیم و کیفیت ارائه خدمات میباشد. همچنین برای هر معیار ویژگیهایی ارائه شده است که تأمین هرچه بیشتر آنها رویکردهای موجود را در ارزیابی، توانمندتر نشان خواهد داد. با توجه به الزامات و پاسخگویی به نیازمندی لایههای معماری شهر الکترونیک، تأثیر و کاربرد معماری سرویس‌گرا بهترین رهیافت در حوزه فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از اجرای شهر الکترونیک، سازمان‌دهی مفاهیم، مدیریت سازمانی و منابع انسانی و کیفیت ارائه خدمات میباشد، که منجر به تأمین رضایت‌مندی منابع انسانی در تعامل با دولت الکترونیک میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Satisfaction of Human Resources in Service-Oriented e-Government (SOA-eGov)

نویسندگان [English]

  • Ali Nayebpour 1
  • Bahareh Alimohammadi 2
  • Hassan Rashidi 3
چکیده [English]

Today the maturity of e-government in the management of communication reflects the progress of science and technology in a country at the international level. Therefore, promotion of management of human resources and organization including both of users and managers and improving e-government services to citizens is always interest. To achieve this purpose it is used different architecture to implement and classify various e-government concepts. Thus the main challenge in the realization of optimized e-government is necessity of using an appropriate architecture that enables complete management and provide better service.
In this paper we investigate the applied features of service-oriented architecture(SOA), reviews needs of electronics City layers and the citizens, application of service-oriented architectures in e-government and Providing service-oriented e-government(SOA-eGov) as the best approach in the field of information technology to support the implementation of e-city, organization of concepts, management of organizational and human resources and quality of services, which provide full management and satisfaction human resources.
In this paper, with aims of evaluation of satisfaction of human resources in service-oriented e-government, two metrics includes organizing concepts and quality services provided. Also for each metrics offered some features that provide further them shows approach will be more empowered.
According to the requirements and accountability to needs of e-city layers architecture, affect and the application of service-oriented architecture as the best approach in the field of information technology to support the implementation of e-city, organization of concepts, management of organizational and human resources and quality of services, Lead to the satisfaction of human resources in the interaction with e-government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service-Oriented e-Government (SOA-eGov)
  • Satisfaction of Human Resources
  • Organization of Concepts
  • quality of services