پیمایشی در زمینه کاربرد یادگیری خودراهبر به‌عنوان رویکردی نو در توسعه حرفه‌ای معلمان

نویسنده

چکیده

در دهه اخیر، نوعی تغییر پارادایمی در رشد حرفه‌ای معلمان رخ داده است. بدین معنی که جهت‌گیری آموزشی از انتقال دانش و مهارت‌ها به روشی که معلمان دانش خود را از طریق ایجاد فرصت‌های ناب یادگیری ارتقا می‌دهند، تغییر یافته است. این نوع یادگیری حاصل ابتکارات معلم بوده و فرآیندی است که از تعیین نیازهای درونی معلم شروع و در تعیین اثربخشی برنامه‌های رشد حرفه‌ای نقش اساسی را ایفا می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود یادگیری خودراهبر معلمان به‌عنوان رویکردی نو در توسعه حرفه‌ای انجام شد. در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران است که در آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه رشد حرفه‌ای خودراهبری گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با آزمونt تک‌نمونه‌ای نشان داد که از نظر پاسخگویان وضعیت رشد حرفه‌ای خودراهبری دبیران در سح بالایی قرار دارد. همچنین یادگیری خودراهبری دبیران در زیر مولفه‌های جهت‌گیری درونی، بیرونی و تحقیقی به یادگیری در حد مناسبی قرار دارد و در مولفه جهت‌گیری همکارانه به یادگیری تا حدودی مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Self-Directed Learning as a New Approach in Teachers’ Professional Development

نویسنده [English]

  • Mehdi Kheirandish
چکیده [English]

Field of research: In the last decade, a paradigm shift has occurred in teachers’ professional development. This means that educational approach toward transfer of knowledge and skills has changed in a way that enables teachers to improve their knowledge through creating appropriate learning opportunities. This kind of learning is a result of teacher’s innovations and a process that begins from determining teacher’s internal needs and it also plays a fundamental role in determining the efficiency of professional developmental programs. Objectives: This study as a new approach to professional development is aimed to assess the current status of teachers’ self-directed learning. Procedure: The descriptive method that is used in this research is a kind of survey.The population of this research includes teachers from educational department of area 14 of Tehran in which the simple random sampling method was used. The required data were collected through professional development questionnaire of self-directed. Results: The data analysis using a single sample T-test showed that from respondents’ perspective the current status of professional development of teachers’ self-directed is at a high level. Also it reveals that the status of teachers’ self- directed learning by taking into consideration the internal, external and research components of approaching to learning, is appropriate and considering the collaborative component of approach it can be described as relatively appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-directed Learning
  • on the job Professional Development
  • Teacher’s Professional Development