بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره‌وری کارکنان اجرایی پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ(فاتب)

نویسنده

چکیده

بهره‌وری، رمز حیات مستمر سازمان‌ها و برپایی مؤسسه‌هاست. امروزه بهره‌وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، یک فرهنگ و نگرشی نظام‌گرا مطرح است. به‌طوری‌که می‌تواند هر یک از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا حتی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره‌وری کارکنان اجرایی پلیس راهور فاتب در سال 1393انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از جنبه روش، پیمایشی- توصیفی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اجرایی پلیس راهور فاتب که به صورت تقریبی 2000 نفر می‌باشند که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، نمونه‌ای 189 نفری به‌صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌‌ای محقق ساخته که روایی آن از طریق اعتبار سنجی صوری با استفاده از نظر خبرگان تأیید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 94/0 برآورد شد و پس از جمع‌آوری، تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t از طریق نرم‌افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داده است که میزان تأثیر عوامل سازمانی، مدیریتی و فردی بر بهره‌وری کارکنان اجرایی پلیس راهور فاتب بیش از حد متوسط است. در پایان، براساس یافته‌های حاصل از نتایج تحقیق به ارائه پیشنهادهایی برای سطوح مختلف مدیریتی و کارکنان به منظور افزایش بهره‌وری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the efficiency of the administrative staff of Traffic Police Tehran Police Commander (Fatb)

نویسنده [English]

  • mohammad javad kameli
چکیده [English]

p roductivity is the key to life continually organizations Vbrpayy institutions. Beyond the efficiency index is a measure of the economy as a comprehensive approach, a culture-oriented view of the world. So that could be a necessity for economic, social and cultural country, affecting the organization or even individuals.This study aimed to evaluate the factors affecting staff productivity Traffic Police Executive Fatb was done in 1393. The goal of this research in terms of functional and descriptive survey of the population Karknanajrayy Traffic Police Fatb that approximately 2,000 people are using Cochran's sample size formula random sample of 189 people in a class. To collect data through a self-made questionnaire which its validity through formal validation using expert opinion confirmed And its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient 0.94. After collection, data analysis using t-test was performed using spss software. The results show that the impact of organizational factors, managerial, executive staff productivity Vfrdy Traffic Police Fatb too moderate. In the end, according to use the resulting research findings to provide recommendations for various levels of management and employees in order to increase efficiency is presente

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • employee performance
  • efficiency
  • effectiveness
  • staffing