بررسی میزان فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی ناجا و شناخت عوامل مؤثر بر آن

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و بررسی میزان فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی ناجا و عوامل مؤثر برآن انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی است که ابزار گردآوری آن پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مددکاران اجتماعی ناجا(شهر تهران) بوده، که از روش تمام شماری استفاده شده است. ابعاد فرسودگی شغلی بر اساس نظریات ماسلاخ و جکسون (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و کاهش موفقیت فردی) است که بر این اساس، متغیر فرسودگی را سنجده‌ایم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین سن، جنس، وضعیت تاهل، ارتباطات درون سازمانی، حجم کاری زیاد، ویژگی‌های نقش، امنیت شغلی، مشارکت در تصمیم‌گیری با فرسودگی شغلی رابطة معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان دارد که متغیرهای مستقل این پژوهش 28/0 تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of burnout among social workers, police and factors affecting

نویسندگان [English]

  • Ali Saadat
  • Mir Masom Rozei
  • Mehdi Najafi
چکیده [English]

the present study aimed to investigate the burnout of social workers, police and its effective factors was performed. The research method of questionnaire survey is that it has been collecting tools. The study sample consisted of all social workers and police (Tehran, Iran) is a number that is used by all. Burnout on the opinions Maslakh and Jackson (emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal success) is based on the variable've Senjedeh wear it. The results show that age, sex, marital status, internal communications, high workload, role characteristics, job security, participation in decision making, there is a significant relationship to burnout. Regression results show that the independent variables of this study is to predict the dependent variable changes 0/28.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burn out
  • emotional fatigue
  • character metamorphosis
  • individual success reduction