هماهنگی بین ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغل و تأثیرآن بر بهره‌وری کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج در سال 1391-1392)

نویسندگان

چکیده

یکی از عواملی که در هنگام انتخاب افراد برای استخدام و یا انتخاب برای یک شغل خاص می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، تناسب ویژگی‌های شخصیتی فرد با ویژگی‌های شغل از جمله توانایی‌ها، فعالیت‌ها، مهارت‌ها و علایق است. هدف تحقیق حاضر، بررسی هماهنگی ویژگی‌های شخصیتی متناسب با ویژگی‌های مشاغل (فعالیت، علاقه، توانایی و مهارت‌ها) و تأثیر آن بر بهره‌وری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج در سال 1391-1392 است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج به تعداد 900 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که با نظر صاحبنظران بومی شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نیز بر پایایی ابزار دلالت دارد. درنهایت نیز داده‌ها با استفاده از آزمون خی- دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در سطح معناداری 99 درصد، بین ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغل رابطه وجود دارد و هماهنگی‌ بین ویژگی‌های شخصیتی با فعالیت‌های مورد علاقه شغل؛ ویژگی‌های شخصیتی با مشاغل؛ ویژگی‌های شخصیتی با توانایی مورد نیاز شغل و هماهنگی بین ویژگی‌های شخصیتی با مهارت مورد نیاز شغل موجب بهبود بهره‌وری کارکنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Personality and Job Coordination and Impact on the Efficiency of the Police Command Staff of Sanandaj City in 1391-1392

نویسندگان [English]

  • Abdollah majidi
  • Mahdi Mohammadi
چکیده [English]

Background: A big factor when selecting individuals for employment or his selection for a particular job can be examined personality characteristics fit the job characteristics such as abilities, activities, skills and interests are. coordination study of personality characteristics to suit the characteristics of jobs (Falyt‌, interests, abilities, and skills), and a police command staff Bhrh‌Vry is the city of Sanandaj in 1391-1392.
Methods: The population of the city of Sanandaj Thqyqf all police command staff of 900 persons, using Cochran formula, 155 subjects were selected. Collection instrument was a questionnaire that was with native teachers. Cronbach's alpha coefficients were calculated to indicate the reliability of the tool. Data were analyzed using two Khy-.
The results showed that a significant level of 99 per cent, between personality characteristics and job-related feature Dard.v coordination improves employee productivity is below:
Methods: The population of the city of Sanandaj Thqyqf all police command staff of 900 persons, using Cochran formula, 155 subjects were selected. Collection instrument was a questionnaire that was with native teachers. Cronbach's alpha coefficients were calculated to indicate the reliability of the tool. Data were analyzed using two Khy-.
The results showed that a significant level of 99 per cent, between personality characteristics and job-related feature Dard.v coordination improves employee productivity is below:

1-ordination between personality and career interest activities.
2-ordination between personality characteristics and job
3 consistency between personality characteristics and abilities required by the job
4 Harmony between personality characteristics and skills required by the job

Conclusion: According to correspondence tables between the character feature extraction jobs. Personality characteristics fit the job characteristics were determined. Similarities and discrepancies in the results of Holland's theory to determine the most adapted and

Some possible reasons for the discrepancy was also suggested that the expression used in the selection and training were given appointments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Productivity
  • Job characteristics
  • Sanandaj city police