شناسایی و اولویت بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی و اولویت بندی کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین و طرح این سئوال اصلی که کدامیک ازمولفه های کیفیت زندگی کاری مطرح در متون علمی در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین به عنوان مولفه زندگی کاری مطرح است؟به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی،جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین با حجم نمونه 248 نفرکه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است می باشد. جهت حصول اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه،گویه ها به افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه(اساتید رشته های روانشناسی و جامعه شناسی)ارائه گردید.نتایج آلفای کرونباخ نشان داد که ابزار سنجش با ضریب 94% از پایایی بالایی برخوردار است.با استفاده از نرم افزار spss و روشهای آماری کلموگروف اسمیرنف و میانگین ،میانه ، تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. نتایج نشان داد که، متغییر رعایت عدالت در پرداخت در اولویت اول، متغیر امکان پیشرفت و رشد در اولویت دوم و متغیر اختیارات و مشارکت کارکنان در اولویت سوم قرار دارد. متغیرهای سرپرستی مناسب، بازخورد، جنبه های فیزیکی شغل، ارزشمندبودن شغل، جدول زمانی کار، حقوق و مزایا و عدالت در واگذاری نقش در اولویت های بعدی قرار دارند و نتایج حاصل از آزمون f نشان داد بین جنسیت و وضعیت تاهل با کیفیت زندگی تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی بین سطح تحصیلات و کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identify and the quality of life

نویسندگان [English]

  • akram alimardani
  • bijan abdolahi
  • Shohreh Hoseinpur Tvlazdhy
چکیده [English]

This paper aims to identify and the quality of life among staff working at the University of Science and law enforcement Amin, the main question which ازمولفه quality of life in the scientific texts in between employees of the University of law enforcement, " Amin as a life? What is the subject of research and analysis.Methodology, descriptive statistical survey of the type of society, including all science at the University of law enforcement with the volume of the sample 248 people were jailed, using کوکران obtained. to ensure the validity of the content of the questionnaire گویه, to the people in connection with the case study (professor of psychology and sociology). Cronbach results showed that the measurement tools with 94% of high reliability. with the use of software spss and statistical methods and average variance analysis, unilateral.The results showed that, in the variables of justice in the first priority, the possibility of progress and growth in the second priority and the powers and employee participation in the third priority. under the supervision of the variables, feedback, physical aspects of jobs, ارزشمندبودن jobs, the timetable for work, the rights and benefits, and justice in leaving the role in the next priorities, and the results of the tests showed f between gender and marital status with the quality of life, but there is no difference between the level of education and the quality of life, there is a direct relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the quality of life
  • the physical aspects of jobs
  • justice in leaving the role