بررسی نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان ایلام)

نویسندگان

چکیده

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمان غیر قابل انکار است، چراکه با مطالعه ادبیات موجود در حوزۀ توسعه، ملاحظه می‌شود که نیروی انسانی (کار) به عنوان مهم‌ترین موتور رشد و توسعه سازمان و در نهایت، کشور معرفی شده است. از این‌رو، برای رسیدن به اهداف سازمان و تعالی و پیشرفت آن، بایستی این نهاده تولید و عوامل تأثیرگذار بر فعالیت آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر انگیزه نیروی کار، رضایت شغلی فرد است، زیرا چنانچه فرد از شغل خود رضایت کافی را داشته باشد، انگیزه لازم برای فعالیت و ارائه خدمت بیشتر را خواهد داشت. از این‌رو، مطالعه حاضر می‌کوشد تا به سنجش رضایت شغلی و تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و رفاهی بر آن در کارکنان نیروی انتظامی به عنوان یک سازمان جامعه محور بپردازد. برای این‌منظور، پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و با روش پیمایشی و با به‌کارگیری پرسشنامه اجرا شده است. پرسشنامه پژوهش از سه بخش تشکیل شده و برای تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل اقتصادی، اجتماعی و امکانات رفاهی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان استفاده شد. علاوه بر آن پرسشنامه‌ای به منظور سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان، مشتمل بر 17 سوال طراحی شد و در هر دو پرسشنامه پژوهش از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بهره استفاده شده است. جامعه آماری مطالعه را کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان ایلام تشکیل می‌دهند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و رفاهی با رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود داشته و از این رو و از حیث برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش انگیزه کارکنان ناجا بایستی بحث رضایت شغلی و به تبع آن، عوامل اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مرتبط با کارکنان بیشتر مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Economics and Social Factors On police Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • ezatollah lotfi
  • farzad darvishi
چکیده [English]

Background and Aim: The Effectiveness and success of an organization
depends on two factors; one is the employees’ Performances and the other is the
level of understanding between managers and employees in prioritize of different
job motivators. The aim of this study was to determine factors that affect staffs’
performances in Qazvin teaching hospitals based on the Herzberg’s theory.
Materials and Methods: This research was a descriptive study. To achieve the
main aim of this study, one hundred and ten employees were selected through a
multi- stage sampling method .In this study, for data collection a self-report
questionnaire was used. The five-point Likert scale was used to determine the
degree of importance of any hygiene and multinational's factors affecting the
performance of the employees.
Results: Among hygiene factors, the prevailing place was for Job security with an
average 4/39 and then followed by a suitable salary with an average 4/38 of 5
scores. Among multinational's factors, job responsibility with an average 4/38 and
job interest with an average 4/38 were placed as the most important factors in
employees’ performance. %70/8 employees mentioned that two factors of suitable
salary and job security are the most important obstacle for improvement of
employee’s performance.
Conclusion: The data of this study reveals that, Attention and Planning in
providing
proper salary and job security as hygiene factors and sense of responsibility and
success as motivational factors, may play a more effective role in improving
employees’ performance than any other factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Economics Factor
  • Social factor