رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و عملکرد سازمانی: نقش میانجی مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش میانجی مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع در ارتباط بین رفتارهای شهروندی و عملکرد سازمانی در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شده است که از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همچنین به لحاظ زمانی نیز جزو تحقیقات مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با مدرک کارشناسی و بالاتر بوده که در مجموع 500 نفر بوده‌اند. از این تعداد، 217 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه‌های تحقیق پاسخ دادند. اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق توسط خبرگان تأیید شده و ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای سوالات متغیرها به ترتیب، 891/0درصد برای رفتار شهروندی سازمانی، 931/0 درصد برای مدیریت کیفیت جامع و 881/0 درصد برای عملکرد سازمانی به‌دست آمد. فرضیه‌های تحقیق، به کمک نرم‌افزار لیزرل و با تکنیک تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج نشان دهنده تأثیر معنادار رفتار شهروندی سازمانی بر مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع (رهبری، مدیریت کارکنان، توجه به مشتری، برنامه‌ریزی، مدیریت فرایندها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل) و همچنین تأثیر معنادار این مؤلفه‌ها بر عملکرد سازمانی است که نشان دهنده نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع در این رابطه است. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادها و راه‌کارهایی به شرکت مورد مطالعه و محققان بعدی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on mediating role of Total Quality Management in relationship of Organizational Citizenship Behavior and Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zakeri
  • Esmaeil Asadi
چکیده [English]

This research was aimed to study on the mediator role of TQM in the relationship of OCB and Organizational performance in one of the dependent companies of Iranian Ministry of Defense. This research is applicable by goal; descriptive-survey by data collecting method and sectional by time period.
The Statistical society of this research includes all of the employees in that company who are graduated in B.Sc or higher levels (about 500persons) and from which 217 employees was selected via simple random sampling .The reliability of Questionnaire was confirmed by elite and Cronbach alpha was calculated for questions of OCB(0.891), TQM(0.931) and Organizational Performance(0.881) which showed the high stability of instrument.
Research hypothesis was tested and analyzed via Lisrel and Path analyze method. The results showed the significant effect of OCB on TQM components (Leadership, Personnel Management, Attention to Customer, Programming, Process Management and Information) and it’s significant effect on Organizational Performance which shows the mediator role of TQM in this relationship. Finally based on this results, some suggestions was offered for the company and future researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational citizenship behavior (OCB)
  • Total Quality Management (TQM)
  • organizational performance
  • a subsidiary of the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics