بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی دربین کارکنان ادارات امور مالیاتی همدان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر همدان است. در این پژوهش دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی همدان به تعداد 160 نفر است و نمونه‌ی پژوهش شامل 113 نفر از کارکنان است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده‌اند. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی بوده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد عدالت سازمانی نیهوف مورمن و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (2001) و پرسشنامه سلامت سازمانی ﻫﻮﻱ ﻭ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻦ(١٩٩٦) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بررسـی‌هـا در سطح 99 درصد اطمینـان نشان داد که 1- بین مؤلفه‌های سلامت و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات امور مالیاتی همدان رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات امور مالیاتی همدان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational health and organizational justice on organizational commitment among staff in the offices of the Hamedan tax

نویسنده [English]

  • hajieh rajabi farjad
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between organizational health and organizational justice on organizational commitment among employees of tax offices Hamedan In this study, two main hypothesis and sub-hypothesis was tested ten
The study population included all employees of tax offices Hamadan whose number is 160
The study sample consisted of 113 employees, with simple random sampling.

Krejcie and Morgan were selected using a table
The research method was descriptive survey was solidarity. To collect the data, the standard questionnaire Nyhvf Mormon organizational justice and organizational commitment questionnaire Allen and Meyer (2001) organizational health questionnaire and field Hoy Me (1996) was used. To analyze the data, descriptive methods and Marastnbaty the Spearman correlation test was used. The study showed 99 percent confidence level 1 - the elements of organizational health and organizational commitment among employees of tax offices Hamadan there is a significant relationship. 2 components of organizational justice and organizational commitment Hamadan Tax Office, there was no significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • Organizational Health
  • Organizational Justice
  • Hamadan Tax