تأثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: پلیس راه استان کردستان)

نویسنده

چکیده

کارکنان، عامل حیاتی در پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک سازمان خدماتی هستند، به‌ویژه کارکنان خط تماس که به‌طور مستقیم با آحاد جامعه ارتباط دارند. از این‌رو مجموعه خاصی از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری (رفتار شهروندی سازمانی) کارکنانی که در ارائه خدمات به مردم با آنها تماس داشته و تعامل برقرار می‌کنند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ادراک مردم از کیفیت خدمات داشته باشد. عوامل زیادی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند که بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه، حمایت سازمانی ادارک شده کارکنان یکی از مهمترین آنها است.
در این پژوهش تأثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس راه استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان کادر و وظیفه پلیس راه استان کردستان به تعداد 250 نفر است که براساس فرمول کوکران، تعداد 150 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه‌ها به روش تحلیل عاملی تأییدی و روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری، آزمون تی تک نمونه‌ای، تی نمونه‌های مستقل و تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان دهندۀ سطح مطلوب رفتار شهروندی سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان پلیس راه استان کردستان است. همچنین نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده با ضریب 58/0، تأثیر مستقیم و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Perceived Organizational Support on Organizational Citizenship Behavior

نویسنده [English]

  • Ramazan Naderi
چکیده [English]

Vital resources of traffic police as a service organization are its Employees, especially frontline employees who are in direct contact with society. Special types of voluntary behaviors of frontline employees (Organizational Citizenship Behaviors) have a strong impact on people's perception of service quality. Previous studies indicate a strong impact of Perceived Organizational Support on Organizational Citizenship Behaviors.
This study investigates the impact of Perceived Organizational Support on organizational citizenship behaviors among the employees of Kurdistan province Road traffic police. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire which distributed among 150 employees who were randomly selected. Reliability and validity of Questionnaire was assessed using Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. To examine the hypotheses, t-test, one way ANOVA and Structural equation modeling had been used.
The obtained results show that Kurdistan province road traffic police employee's display high level of organizational citizenship behaviors and Perceived Organizational Support. Also according to the results, Perceived Organizational Support has a significant impact on OCB with coefficient 0/58.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behaviors
  • Perceived Organizational Support
  • Kurdistan province Road traffic police
  • confirmatory factor analysis