رویکردها و نظریه نظریه های سنتی و نوین رهبری: به سوی جهان بینی رهبری

نویسندگان

چکیده

رهبری به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر سازمان ها به طور گسترده ای مورد مطالعه و تحقیق قرار
گرفته است. میزان موفقیت سازمان در نیل به مطلوبیت های مورد نظر، مقدار انگیزه و تلاش کارکنان جهت
موفقیت سازمان، گستره نفوذ سازمان در محیط تعاملی خود و البته اثربخشی رهبری، وابسته به نوع و رفتار
رهبری می باشد. نظریه پردازان، رویکردها و نظریه های رهبری متعددی را بیان کرد هاند. در این مقاله ضمن
مرور موجز انواع رویکردها و نظریه های مختلف رهبری ، به معرفی نظری ة جدید رهبری تحت عنوان
، پرداخته شده است. در این راستا چهار نوع جها ن بینی تنظیمی 3، اجتماعی 4، شبکه ای 5 « جها نبینی رهبری »
کارآفرینی 6 و ابعاد هشت گانه آنها (نوع رهبری، نوع عقلانیت، واکنش در برابر بحران، تغییر، اصول اخلاقی،
الگوهای زمان، خلاقیت، فنا وری) مطالعه و معرفی شده است. چارچوب ارایه شده در این مقاله ، می تواند
مبنایی برای مطالعه و تحقیق در خصوص موضوع خود و نیز چارچوب آغازینی برای مطالعه و توسعه
جهان بینی رهبری اسلامی فراهم آورد. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رهبران سازمان برای ایفای نقش
اثربخش خود، باید بتوانند مزایا و محدودی تهای هر یک از جها نبینی های رهبری را بشناسند و با دیدی فراتر
از هنجارهای موجود و با برخورداری از درکی عمیق نسبت به تحولات شرایط و اقتضائات محیطی و اوضاع
داخلی سازمان، جهان بینی متناسب با شرایط و مقتضیات را به درستی انتخاب و به کار گیرند. نهایتاً به برخی
راه حل های مفید و عمل پذیر در شرایط کنونی برای توسعه جهان بینی رهبری در سازمانها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditional and Innovative Approaches and Theories of Leadership: The Worldview of Leadership

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzadeh
  • Sakineh Jafari
چکیده [English]

Leadership as one of the effective and important factors in organizations have widely
been studied and investigated. The degree of organization success in achieving its
interests in question, the amount of motivation and attempt of the employees in
organization success, the extent of organization influence in interactive environments and
of course the effectiveness of leadership are mainly related to the type and behavior of the
leadership. The theorists have stated several leadership approaches and theories. In this
article, in addition to a concise overview of the different approaches and theories of
leadership, an attempt is made to introduce the new leadership theories as a leadership
worldview. In this regard, four kinds of Regulatory Worldview, Communitarian
Worldview, Network Worldview, Entrepreneurial Worldview and their 8-dimensional
aspects (leadership kind, intellectuality kind, reaction against crises, change, codes of
ethic, time patterns, creativity, and technology) have been studied and introduced. The
framework presented in this article can be a basis for its research on the subject and it can
provide the initial framework for the study and development of Islamic leadership
worldview. The results of this study indicated that the organizational leaders must be able
to identify each of the leadership worldview limitations and advantages for playing their
role effectively and by having a wider view of the present norms and possessing a deeper
understanding of condition changes and environmental requirements and the internal
conditions of the organization choose and employ the appropriate worldview according to
the conditions and requirements. Finally, some useful and feasible solutions in the present
conditions have been offered for leadership worldview development in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Leadership theories
  • Leadership worldview