تبیین عدالت آموزشی در فراگیران نیروهای پلیس

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مفهوم عدالت آموزشی و اهمیت آن درسازمان پلیس می پردازد و ضمن تأکید بر
نقش واهمیت عدالت آموزشی در سازمان پلیس، به تأثیر عدالت آموزشی و راهکارهای تحقق عدالت
آموزشی و نیز نگاه سیستمی و همه جانبه در این زمینه خواهد پرداخت. عدالت آموزشی از دو بعد براب ری و
همه شمولی و در سه حیطه کیفیت آموزش، ساختار آموزش و اختصاص منابع با توجه به تحقیقات پیشین
مورد بررسی قرار گرفته است. در هر مرحله اهمیت عدالت آموزشی از جنبه های مختلف در سازمان پلیس،
مورد توجه قرار گرفته است و با بهر هگیری از تجربیات و مطالعات پیشین، راهکارهای عملی مرتبط با تحقق
عدالت آموزشی در فراگیران نیروهای پلیس، تدوین و پیشنهاد شده است. این راهکارها مرتبط با کیفیت
آموزش، ساختار آموزش و اختصاص منابع هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Describing Educational Equality in Police Students

نویسندگان [English]

  • Sareh Samadi
  • Aliakbar Golmohammadi
  • Erfan Khosravi
چکیده [English]

The present paper addresses the concept of educational equality and its importance in
police organization and while emphasizing on the role and importance of educational
equality in police organization it will address the effect of the educational equality and the
guidelines for achieving educational equality and also a comprehensive and systematic
view in this domain. The educational equality has been addressed from two dimensions of
equality and all-embracing in three domains of educational quality, educational structure,
and material development according to the previous studies. The importance of
educational equality has been taken into consideration from different aspects at each stage
in police organization and by getting benefit of previous studies and experiences the
practical guidelines related to educational equality achievement in police force students
have been compiled and offered. These guidelines are related to educational quality,
educational structure, and material development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police training
  • Educational planning
  • Equality
  • Educational equality