همسوسازی فرهنگ یادگیرنده و یادگیری سازمانی، عاملی اثربخش در بهبود عملکرد نیروی انتظامی

نویسنده

چکیده

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ساختار نظامی -راهبردی نیروهای مسلح یک سازمان مهم به
حساب می آید و نتایج عملکرد آن نقش حیاتی در حفاظت از منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال
کشور دارد. به لحاظ اهمیت و حساسیت این مأموریت، نیروی انتظامی باید هوشمندانه تحولات محیطی و
فناوری های نوین را پیگیری نموده و بر میزان یادگیری و توانایی علمی و عملی خود بیفزاید. کسب فناوری و
دانش نوین در صورتی که بدون توجه به فرهنگ سازمانی و الزامات آن انجام پذیرد، پاسخگوی نیازهای
سازمان، برای یادگیری چگونه مواجه شدن با شرایط جدید نمی باشد؛ بنابراین همسویی یادگیری ها با
فرهنگ سازمان، می تواند به عنوان یکی از اولویت های اصلی نیروی انتظامی مطرح شود. این مهم از یک
سو نیازمند شناسایی عواملی است که یادگیری ها را تسهیل می کنند و از سوی دیگر استقرار و بهره گیری از
عوامل مذکور با ادارة مؤثر آنها انجام می پذیرد. این مقاله از بین عوامل مختلف اثرگذار بر یادگیری های
سازمانی، به یکی از مهم ترین آنها یعنی فرهنگ یادگیرنده می پردازد و نقش آن را در توسعه یادگیری ها
تبیین می کند.

عنوان مقاله [English]

Alignment of the Culture of Learner and Organizational Learning An Effective Factor in Improving Police Performance

نویسنده [English]

  • Saied Hadavand
چکیده [English]

I.R.I Police is an important organization in the military-strategic structure of
armed forces and its performance results have a vital role in protecting the
interests of national security, territorial integrity and independency of the
country. Due to the importance and sensitivity of this mission, the police must
pursue smart environmental changes and new technologies and increase their
practical skills and the learning rate. Acquiring the new knowledge and
technology without paying attention to organizational codes and its requirements
would not meet the needs of the organization for learning the confrontation
technics in new situations. Therefore, learning alignment with codes of the
organization can be considered as one of the top priorities of the police. In one
hand, it requires the identification of the factors that facilitate learning and, on
the other hand, establishing and employing the mentioned factors are done
through the effective management of them. This article addresses one of the most
important affecting factors on organizational learning among different factors
and that is the culture of learner and describes its role in learning development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learner culture
  • organizational learning
  • Culture and learning alignment