رابطة میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی در این پژوهش، بررسی رابطة بین میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت
86 ) می باشد . جامعه - تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیل ی( 87
آماری در این پژوهش، شامل 96 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد بود که در ترم سوم تحصیلی مشغول به
تحصیل بودند و به صورت تمام شمار در نظر گرفته شدند؛ اما در مرحله جمع آوری داده ها به دلیل عدم
همکاری تعدادی از دانشجویان، با ریزش مواجه گردید و به 71 نفر تقلیل یافت . ابزار اندازه گیری در این
پژوهش، پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری (شناختی و فراشناختی) بود که روایی صوری آن توسط
اساتید مشاور و راهنما تأیید گردید و پایایی آن نیز، هم در پژوهش های قبلی و هم توسط پژوهشگر با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. شیوة اجرا بدین صورت بود که پرسشنامه مورد نظر به صورت
کلاسی در اختیار کلیه دانشجویان قرار داده شد و پس از جمع آوری ، با توجه به این که معدل کل
پاسخ دهندگان به تفکیک در اختیار پژوهشگر قرار داشت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی 2 و
ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و در نتیجه همبستگی بین میزان استفاده از راهبرده ای شناختی و
(86- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی( 87
مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با راهبردهای مطالعه و
یادگیری - با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب - دوره های کارگاهی در دانشگاه برگزار گردد.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Use of Cognitive and Metacognitive Strategies with the Academic Achievement of M.A Students in Police University

نویسندگان [English]

  • Ali Delavar
  • Nezam Hashemi
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the relationship between the use of
cognitive and metacognitive guidelines with the academic achievement of M.A students
in Police University in 2007–2008. The sample populations were 96 M.A students who
were studying at the third semester of academic year but due to the lack of cooperation in
data collection phase, the number of students faced with loss and decreased to 71. The
measurement tool in this study was the learning strategies questionnaire (cognitive and
metacognitive) whose validity was confirmed by the supervisor and co-supervisor and its
reliability had already been obtained in previous studies and the researcher through
Cronbach alpha coefficient. To do so, the questionnaire distributed among all of the
students in each class and after collecting the questionnaire, considering the fact that the
average of all respondents was available to the researcher, the test and Pearson
correlation coefficient were used for data analysis and the correlation between the use of
cognitive and metacognitive strategies with academic achievement of M.A students was
confirmed in Police University in 2007–2008. Thus, it is recommended that for students
to become familiar with the learning policies and strategies some appropriate workshops
should be held at the University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Studying strategies
  • Learning strategies
  • Cognitive strategies
  • Metacognitive strategies
  • Achievement