رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با چابکی سازمانی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شهرستان ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی در بین کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شهرستان ارومیه است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهرستان ارومیه که در سال 1392-1393 در این دفاتر به فعالیت مشغول بودند، است که تعداد 60 نفر از این جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرسشنامه چابکی سازمانی (ورلی و لاولر،2010) مورد استفاده قرار گرفت. هر دو پرسشنامه از لحاظ روایی دارای روایی محتوایی بوده و برای پایایی آنها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 89/0 و چابکی سازمانی 91/0 به‌دست آمد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship among Information and Communication Technology (ICT) and organizational agility in Electronics Police service offices (police +10) of urmia city

نویسندگان [English]

  • Elahe miri nejad
  • Shirvan Keivani
چکیده [English]

the aim of this study was determining relationship between informtion communication and technology (ICT) and organizational agility among faculty members. Research method was descriptive-correlation. Statistical population were all faculty members who were working on academic years(2012-2013). sixty faculty members were chosen randomly as samples. Two questionnire were used for data collection: the first one about ICT and the second one was a standrad questionnaire(Verly and Lowler, (2010). The validity for both questionnaire were confirmed by panel expert from Mangement and ICT deparments. The reliablity of both questinnaire were caculated throuh Alpha Chronbach, 0.89 and 0.91 accordingly.The results showed that there was a significant relationship between ICT and Organizational Agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • (ICT)
  • Organizational Feisty
  • Electronic services
  • Police +10
  • staff