مطالعه‌ی مقایسه‌ای فرهنگ سازمانی در سه سازمان خدماتی، تولیدی- خدماتی و تولیدی بر مبنای مدل دنیسون

نویسندگان

چکیده

فرهنگ سازمانی بهعنوان یک موضوع با اهمیت روزافزون، میتواند شخصیت متمایزی به سازمان داده، بر ادامهی حیات و موفقیت آن تأثیر بهسزایی بگذارد. بنابراین برای ایجاد هرگونه بهبود در عملکرد سازمان، تحلیل فرهنگی یکی از گامهای مهم تلقی می‌شود. در این تحقیق از مدل دنیسون برای بررسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه رفتارگرایان استفاده شده است. در این مدل، فرهنگ سازمانی دارای چهار ویژگی، دوازده شاخص و دو بُعد می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور انجام این پژوهش، 177 پرسشنامه (171 عدد جمعآوری شده) با هدف شناخت و ارزیابی مقایسه‌ای فرهنگ سازمانی، براساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون در سه سازمان متفاوت در انواع تولیدی، تولیدی- خدماتی و خدماتی توزیع شد. روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات توسط اساتید مرتبط و همچنین با نظر شرکت مشاوره‌ی فرهنگ سازمانی دنیسون و بررسی‌های انجام شده مورد تأیید است. پایایی ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بیش از 93/. در هر سه سازمان، تأیید شد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین امتیاز در سازمان تولیدی و خدماتی مربوط به ویژگی «انطباق‌پذیری» و در سازمان تولیدی- خدماتی مربوط به ویژگی «درگیر شدن در کار» بود، کمترین امتیاز در سازمانهای تولیدی و سازمان خدماتی مربوط به ویژگی «درگیر شدن در کار» است، همچنین کمترین امتیاز در سازمان تولیدی- خدماتی متعلق به ویژگی «ثبات و یکپارچگی» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Comparative Study of Organizational Culture (Manufacturing, Service, and Manufacturing/Services Organizations) Based on Decision Model

نویسندگان [English]

  • Farzad Zandi
  • Rasool Mokhtarifar
چکیده [English]

organizational culture as one of the issues with increasing significance can individuate organizations, also make a significant impact on its life and success. In order to achieve improvements and success in organizations, cultural analyze must be considered as a major step. Prof. Denison introduced a model to survey the organizational culture that contains four traits, twelve indexes and two dimensions. This research is considered practical based on its goal and survey based on its instrument. Distributing of 177 questionnaires (171 questionnaires collected) was done in order to comparatively study three different types of organizations, containing manufacturing, Service, and Manufacturing/Services, based on Denison model. Instrument liability supported by the parallel surveys made by it and the reliability supported by Chronbach’s Alfa of more than 0.93 in each organizations and. Outcomes show thatthe highest score in the manufacturing company and Service Company comes from the “Adaptability” trait and the highest score in the manufacturing/ Service Company is “Involvement” trait. The lowest scores in the manufacturing and services organizations are their “Involvement” trait, also “Consistency” trait achieved the lowest score in the manufacturing/services company. The results will help these companies to gain success and improvements by recognize its own and compare themselves to other ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Denison Organizational Culture model
  • Firm Performance
  • Comparative study