بررسی رابطه دانش پلیسی با تحول سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در جهان امروز که سرعت تغییرات بسیار چشم‌گیر بوده و عمده‌ترین ویژگی آن جابه‌جایی شدید در قدرت، تغییرات پرشتاب، پیچیدگی فزاینده، رقابت روزافزون و افزایش شدید تولید دانش است، مدیران سازمان‌ها به خصوص سازمان پلیس همواره در معرض خطر قرار گرفته و با توجه به هدف نیروی انتظامی که تأمین و استقرار آسایش و امنیت عمومی در جامعه است، برای دستیابی به این مهم، بهره جستن از کلیه علوم و دانش‌های روز جهان و بررسی نقش دانش سازمانی در تحولات سازمانی ضرورت می یابد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه دانش انتظامی با تحول سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی است.
روش تحقیق: این پژوهش به دو شیوه‌ی اسنادی و پیمایشی انجام شد و به کمک ابزارهای فیش‌برداری و پرسشنامه، مشتمل به سؤالات انواع دانش و تحول سازمانی، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شد. برای بررسی مدل مفهومی تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و سایر شاخص‌های آماری توصیفی و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد.
یافته‌های تحقیق: نتیجه تحقیق نشان داد که مدیران ناجا باید به سرمایه دانشی مجهز باشند تا با گام‌های استوار این راه را بپمایند و دور ماندن سازمان پلیسی کشور از دانشهای جدید منجر به ایجاد اختلال در فرایند برقراری امنیت عمومی در جامعه خواهد شد و دانشگاه علوم انتظامی نیز باید به عنوان تنها متولی آموزش پلیس کشور در راستای دستیابی و تولید دانش نو، توجه ویژه داشته باشد. طبق آزمون فریدمن، دانش نظارتی شامل روش، قوانین و رفتار در اولویت اول قرار گرفته و دانش تحلیلی که در برگیرنده رفتار تحقیق و سبک تفکر تحقیقی است در اولویت آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association Study of Organizational Change in the University Police Detective

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadimoghadam
  • Leili Abedini
چکیده [English]

background and Objectives: In today's world of rapid changes Chshm‌Gyr-Bashdvmdh the most intense features of that shift in power, rapid change, increasing complexity, competition is increasingly fierce Vafzabsh knowledge production, particularly of police managers are more likely to been threatened. The aim of this study was to examine the relationship of the police with organizational change in police science. Methods: This study was conducted to Dvshyvh Vpymayshy documents and tools for taking notes questionnaire which included questions on a variety of organizational evolution, data were collected to examine the conceptual model of the branch Sayrshakhs descriptive statistical correlation and regression coefficient of one-sample t test was used. Finally located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Executive
  • Knowledge Ofregulatorg
  • Legal Knowledge
  • Pratical Knowledge
  • Knowledge of Analytical
  • Innovative Knowledge Organizational Transformation
  • Disciplinary